Johana 3:1-36

  • Yesu kod Nikodemo (1-21)

    • Nyuol manyien (3-8)

    • Nyasaye nohero piny (16)

  • Neno mogik ma Johana nochiwo e wi Yesu (22-30)

  • Ng’at mowuok malo (31-36)

3  Ne nitie ng’at moro ma Ja-Farisai, ma nyinge Nikodemo, ma bende ne en jatelo moro mar Jo-Yahudi.  Ng’atni nobiro ire gotieno mowachone niya: “Rabi, wang’eyo ni in japuonj moa ir Nyasaye, nimar onge ng’at ma nyalo timo ranyisi mitimogi mak mana ka Nyasaye ni kode.”  Yesu nodwoke kama: “Adier awachoni ni, ka ok onyuol ng’ato gi nyuol manyien,* ok onyal neno Pinyruodh Nyasaye.”  Nikodemo nopenje kama: “Ere kaka inyalo nyuol ng’ato kosebedo ng’at maduong’? Ok onyal donjo kendo ei min mare mi chak nyuole, koso?”  Yesu nodwoke kama: “Adier awachoni ni, ka ok onyuol ng’ato kuom pi gi roho, ok onyal donjo e Pinyruodh Nyasaye.  Gima osenyuol kuom ringruok en ringruok kendo gima osenyuol kuom roho en roho.  Kik iwuor nikech asewachonu kama: Nyaka nyuolu manyien.  Yamo kudho kochomo kama odwaro kendo uwinjo kaka okudho, to ok ung’eyo kama owuokie kata kama odhiye. E kaka ng’ato ka ng’ato mosenyuol kuom roho chal.”  To Nikodemo nopenje kama: “Ere kaka gigi nyalo timore?” 10  Yesu nodwoke niya: “Obet nade ni in japuonj e Israel, to e ma pod ok ing’eyo wechegi? 11  Adier, adier, akoni ni, gik ma wang’eyo wawacho, kendo gik ma waseneno wachiwo nendgi, to un ok urwak neno ma wachiwo. 12  Ka asewachonu gik manie piny to e ma pod ok uyie, ere kaka ubiro yie ka awachonu gik manie polo? 13  E wi mano, onge ng’ato ang’ata ma oseidho malo e polo, mak mana jal ma ne olor koa e polo, ma en Wuod dhano. 14  To mana kaka Musa nong’awo thuol malo e thim, e kaka Wuod dhano bende nyaka ng’aw malo, 15  mondo ng’ato ka ng’ato ma keto yie kuome obed gi ngima ma nyaka chieng’. 16  “Nimar Nyasaye nohero piny ahinya mi nochiwo Wuode ma miderma, mondo ng’ato ang’ata ma nyiso yie kuome kik keth, to obed gi ngima ma nyaka chieng’. 17  Nikech Nyasaye nooro Wuode e piny, ok ni mondo ong’ad ne piny bura, to mondo ores piny kokalo kuome. 18  Ng’ato ang’ata ma nyiso yie kuome ok bi ng’adne bura. Ng’at ma ok nyis yie bura oseloyo nimar ok osenyiso yie e nying Wuod Nyasaye ma miderma. 19  Koro ma e gimomiyo ibiro ng’ad bura: nimar ler osebiro e piny, to ji osehero mudho kar hero ler, nikech timbegi ne richo. 20  Nimar ng’ato ang’ata mong’iyo gi timo gik maricho, osin gi ler kendo ok obi e ler mondo eka kik kwer timbene. 21  To ng’at ma timo gik madier biro e ler mondo timbene onenre ayanga kaka gik motim ka luwore gi dwach Nyasaye.” 22  Bang’ mano, Yesu gi jopuonjrene nodhi e gweng’ moro mar Judea. Ka en kuno, nokawo kinde moko kodgi kendo nobatiso ji.* 23  To Johana bende ne batiso ji e Aenon machiegni gi Salim, nikech kanyo ne nitie pi mang’eny kendo ji ne siko ka biroe to ibatisogi; 24  nimar ne pok otue Johana e jela. 25  Koro jopuonjre Johana nobedo gi ywaruok gi Ja-Yahudi moro e wi wach pwodhruok. 26  Omiyo, ne gibiro ir Johana kendo wachone niya: “Rabi, ng’at ma ne ni kodi loka Jordan ma ne ichiwo neno kuomecha, ne, ng’atno batiso ji kendo ji duto dhi ire.” 27  Johana nodwoko kama: “Ng’ato ok nyal yudo kata gimoro achiel, mak mana komiye koa e polo. 28  Un uwegi un joneno kuoma ni nawacho ni, ‘Ok an e Kristo, to ni, oseora mondo atel ne ng’atno.’ 29  Ng’at ma nigi miaha e wuon kisera. To ka osiep wuon kisera ochung’ kendo winje, obedo gi ilo ahinya nikech dwond wuon kisera. Omiyo, morna osebedo mopong’ chuth. 30  Ng’atno nyaka sik ka omedore, an to nyaka asik ka adok chien.” 31  Ng’at ma owuok malo ni e wi jomamoko duto. Ng’at ma owuok e piny, owuok e piny, kendo owuoyo e wi gik manie piny. Ng’at ma owuok e polo ni e wi jomamoko duto. 32  Ochiwo neno e wi gik moseneno kendo mosewinjo, to onge ng’at ma rwako neno mochiwo. 33  Ng’at moserwako neno mochiwo oseyie chuth ni Nyasaye wacho adier. 34  Nikech ng’at ma Nyasaye nooro wacho weche mag Nyasaye, nimar Nyasaye chiwo rohone ma ok opim. 35  Wuoro ohero Wuode kendo oseketo gik moko duto e lwete. 36  Ng’at ma nyiso yie kuom Wuod Nyasaye nigi ngima ma nyaka chieng’; to ng’at ma ok winj Wuowi ok none ngima, to mirimb Nyasaye siko kuome.

Weche Moler Piny

Tiende ni, “nyuol moa malo.”
Nenore ni Yesu e ma ne chiko joma ne batiso ji. Pim gi Johana 4:2.