Johana 19:1-42

  • Ichwado Yesu kendo ijare (1-7)

  • Pilato nono Yesu kendo (8-16a)

  • Iguro Yesu e yath Golgotha (16b-24)

  • Chenro ma Yesu ne otimo ne min mare (25-27)

  • Tho mar Yesu (28-37)

  • Yik mar Yesu (38-42)

19  Eka Pilato nochiko ni okaw Yesu kendo ochwade.  Mi askeche noloso osimbo mar kuthe mi gisidhone e wiye, kendo ne girwakone kandho ma rangine rajamna,  mi ne gisiko ka gidhi ire ka giwachone niya: “Misawa, in Ruodh Jo-Yahudi!” Bende, ne gisiko ka githalo wang’e.  Pilato nowuok oko kendo, mi nokonegi niya: “Neuru! Akelonugo oko kae mondo ung’e ni an ok ayudo ketho moro amora kuome.”  Omiyo, Yesu nowuok oko korwako osimbo mar kuthe kod kandho ma rangine rajamna. Kendo Pilato nokonegi niya: “Neuru! Ma e ng’atno!”  Kata kamano, ka jodong-jodolo kod askeche ne onene, ne gikok niya: “Gure e yath! Gure e yath!” Pilato nowachonegi kama: “Kaweuru un uwegi mondo unege nimar an ok ayudo ketho moro amora kuome.”  Jo-Yahudi nodwoke niya: “Wan gi chik, kendo ka luwore gi chik, onego otho, nimar osetimore owuon ni en wuod Nyasaye.”  Ka Pilato nowinjo gima ne giwacho, nomedo bedo maluor moloyo,  mi nodonjo kendo e ode mar gavana mopenjo Yesu kama: “Ia kanye?” To Yesu ne ok odwoko kata matin. 10  Omiyo, Pilato nopenje niya: “Ok idwar wuoyo koda? Be ing’eyo ni an gi teko mar gonyi kendo an gi teko mar negi?” 11  Yesu nodwoke kama: “Ok da ibedo gi teko moro amora kuoma, mak mana ka nomiyigo koa malo. Mano e momiyo ng’at ma ne oketa e lweti nigi richo moloyo.” 12  Kuom mano, Pilato nomanyo ahinya kaka dogonye, to Jo-Yahudi nokok niya: “Ka igonyo ng’atni, to ok in osiep Kaisar. Ng’ato ang’ata ma ketore owuon ruoth, okwedo Kaisar.” 13  Eka bang’ ka Pilato nosewinjo wechego, nogolo Yesu oko mi obet e kom-bura e kama iluongo ni Laru mar Kidi, to e dho Hibrania en Gabatha. 14  Koro ne en chieng’ Ikruok mar Pasaka; kendo ne en kar sa auchiel odiechieng’. Mi nowacho ne Jo-Yahudi niya: “Neuru! Eri ruodhu!” 15  Kata kamano, ne gikok kama: “Gole oa kae! Gole oa kae! Gure e yath!” Pilato nopenjogi niya: “Udwaro ni aneg ruodhu?” Jodong-jodolo nodwoko kama: “Waonge gi ruoth mak mana Kaisar.” 16  Eka nochiwe e lwetgi mondo ginege e yath. Omiyo, ne gikawo Yesu. 17  Koting’o yadh-sand en owuon, nowuok mi odhi kama iluongo ni Hanga Wich, to e dho Hibrania iluonge ni Golgotha. 18  Kanyo, ne gigure e yath gi jomoko ariyo e bathe koni gi koni, to Yesu e diere. 19  Pilato bende nondiko wach moro mi oketo e yadh-sandno. Nondike niya: “Yesu ma Ja-Nazareth, Ruodh Jo-Yahudi.” 20  Thoth Jo-Yahudi nosomo wachno, nimar kama nogurie Yesu e yath ne chiegni gi Jerusalem, kendo ne ondik wachno e dho Hibrania, gi dho Latin, kod dho Grik. 21  Kata kamano, jodong-jodolo mag Jo-Yahudi nowacho ne Pilato niya: “Kik indik ni, ‘Ruodh Jo-Yahudi,’ to ndik ni ne owacho ni, ‘An Ruodh Jo-Yahudi.’” 22  Pilato nodwoko kama: “Gima asendiko, asendiko.” 23  Koro ka askeche noseguro Yesu e yath, ne gikawo lepe ma oko mi gipogo ding’wen, mondo askar ka askar okaw achiel, to bende ne gikawo nangane ma iye. Kata kamano, nanga ma iyeno ne onge gi wang’ usi kama oriwego, nikech nolos borne wuok malo nyaka piny. 24  Omiyo, ne giwacho e kindgi niya: “Kik wayieche, to weuru mondo wagone ombulu eka wang’e ni obiro bedo mar ng’a.” Mano ne en mondo ochop wach manie Ndiko ma nokoro kama: “Ne gipogore lepa e kindgi giwegi, kendo ne gigoyo ombulu kuom nangana.” Omiyo, askeche notimo gigo adier. 25  Kata kamano, joma ne ochung’ machiegni gi yadh-sand ma ne ogurie Yesu, ne gin min-gi, gi nyamin min-gi, gi Maria ma chi Klopa, kod Maria Magdalina.* 26  Omiyo, ka Yesu noneno min-gi kod japuonjre ma nohero kochung’ machiegni, nowacho ne min-gi kama: “Dhako, ne! Ero wuodi!” 27  Eka nowacho ne japuonjreno bende niya: “Ne! Ero minu!” Omiyo, chakre kanyo, japuonjreno nokawe modhi kode dalane. 28  Bang’ mano, ka Yesu nong’eyo ni nyaka chop kanyo weche duto nosetimore mondo ochop wach manie Ndiko, nowacho kama: “Riyo ohinga.” 29  Kanyo ne nitie agulu moro ma ne opong’ gi divai mawach. Omiyo, ne giluto sipanj moro e divai mawachno kae to giketo sipanjno e kede mar hisobu, mi ne gitero malo e dhoge. 30  Ka nosemiye divai mawachno, Yesu nowacho kama: “Duto oserumo!” kendo, bang’ lung’o wiye, much ngima norumone. 31  Mondo eka ringre jogo kik dong’ e yadh-sand e chieng’ Sabato nimar ne en chieng’ Ikruok mar Sabato (nikech chieng’ Sabatono ne en chieng’ maduong’), Jo-Yahudi nokwayo ni Pilato ochik mondo otur tiendegi eka mondo ogol ringregigo oa kanyo. 32  Omiyo, askeche nobiro moturo tiende ng’at mokwongo kod mag ng’at machielo ma noyudo ogur e yath kodeno. 33  To kane gibiro ir Yesu, ne giyudo kosetho, mi ne ok gituro tiendene. 34  Kata kamano, achiel kuom askechego ne ochwowo ng’et Yesu gi tong’ kendo remo gi pi nowuok kuome gie sano. 35  Kendo jal ma oseneno mae osechiwo neno, kendo nende en madier, bende jalno ong’eyo ni gik mowacho gin adier mondo eka un bende uyie. 36  Kuom adier, wechegi notimore mondo wach manie Ndiko ochop niya: “Onge chogo ma ibiro tur kuome.” 37  Bende, wach machielo manie Ndiko wacho kama: “Gibiro tego wang’gi kuom ng’at ma ne gichwowono.” 38  Koro bang’ wechegi, Josef ma Arimathea, ma ne en japuonjre Yesu ling’ling’ nikech noluoro Jo-Yahudi, nokwayo Pilato ringre Yesu, kendo Pilato noyiene mondo okawe. Omiyo, nobiro mokawo ringre Yesu. 39  Nikodemo, ma e ng’at ma ne yande osebiro ire gotieno, bende nobiro kokelo poda mag manemane gi aloe, chiegni kilo 30. 40  Omiyo, ne gikawo ringre Yesu mi giboye gi lep kitani kanyachiel gi gik ma ne nigi suya, mana kaka tim Jo-Yahudi mar yik ne obet. 41  Bende, kama ne onegee ne nitie puodho moro, kendo ne nitie liel manyien e puodhono ma ne pok oketie ng’ato ang’ata. 42  Nikech ne en chieng’ Ikruok mar Jo-Yahudi ne Sabato, kendo liel ne ni machiegni, ne gipielo Yesu kanyo.

Weche Moler Piny

Kata, ‘Maria Nya-Magdala.’ Pim gi weche moler piny e Mat 15:39.