Jo-Rumi 15:1-33

  • Rwakreuru kaka Kristo notimo (1-13)

  • Paulo, jatich ma tiyo ne ogendni (14-21)

  • Chenro mag wuodhe Paulo (22-33)

15  Kata kamano, wan joma otegno onego wating’ nyawo mag joma yomyom, kendo kik watim mana gik ma morowa wawegi.  Ng’ato ka ng’ato kuomwa mondo otim gik ma moro nyawadgi, ma konye kendo ma gere.  Nikech kata mana Kristo ok notimo mana gik ma more en owuon, to mana kaka ondik niya: “Ayany mag joma ne yanyi osebiro kuoma.”  Nimar weche duto ma ne ondik chon, ne ondikgi mondo gipuonjwa, mondo kokalo kuom nano ma wanyiso, kendo kokalo kuom hoch moa e Ndiko, wabed gi geno.  Koro, Nyasaye ma konyowa nano kendo ma chiwonwa hoch, mondo omi paro ma chal gi ma Kristo ne nigo obed kuomu uwegi,  mondo e winjruok achiel, umi Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu Kristo duong’, ka un gi dwol achiel.  Omiyo, rwakuru joweteu mana kaka Kristo bende norwakowa, mondo umigo Nyasaye duong’.  Nimar awachonu ni, Kristo nobedo jatij jogo duto moter nyangu mondo onyis ni Nyasaye en ja adiera, eka osirgo singo ma Nyasaye nomiyo kweregi,  kendo mondo ogendni mamoko omi Nyasaye duong’ kuom kechne. Mana kaka ondik niya: “Mano e momiyo anapaki e lela e kind ogendni kendo anapak nyingi gi wer.” 10  Owacho kendo kama: “Beduru moil, un ogendni kaachiel gi joge.” 11  Owacho bende niya: “Pakuru Jehova, un ogendni duto, kendo ji duto mondo opake.” 12  Isaya kendo nokoro kama: “Koth Jese nobedie ma nobi mondo oloch e wi ogendni; ogendni duto biro keto genogi kuome.” 13  Nyasaye ma chiwo geno mondo opong’u gi mor kod kuwe mogundho nikech geno ma useketo kuome, mondo genou omedre kokalo kuom teko mar roho maler. 14  Owetena, an awuon koro ang’eyo chuth, ni un uwegi bende upong’ gi gik mabeyo, nikech osepong’u gi ng’eyo duto, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu nigi nyalo mar puonjo nyawadgi. 15  Kata kamano, asendikonu weche moko e yo moriere, mondo aparnugo wach moro nikech ng’wono mogundho mosemiya koa kuom Nyasaye 16  mondo abed jatij Kristo Yesu ma tiyo ne ji moa e ogendni. Sani atimo tich maler mar yalo wach maber mar Nyasaye, mondo ogendnigo obed kaka misango ma Nyasaye oyiego, ma roho maler osemiyo obedo maler. 17  Omiyo, koro anyalo bedo mamor kuom Kristo Yesu nikech weche motudore gi Nyasaye. 18  Nikech ok abi ketora ni awacho gima opogore, mak mana gigo ma Kristo osetimo kokalo kuoma, mondo eka ogendni mamoko obed joma winjo Nyasaye kokalo kuom wechena kod timna, 19  kendo kokalo kuom ranyisi gi tije madongo kod teko mar roho mar Nyasaye, mondo oyud ka asetieko yalo wach maber e wi Kristo e okang’ malong’o chuth, kochakore Jerusalem ka alworo nyaka Iliriko. 20  Kuom adier, asetemo ahinya mondo kik ayal wach maber kuonde ma ne oseyalie nying Kristo, mondo kik aged e mise mar ng’at machielo; 21  to mana kaka ondik niya: “Joma ne pok owinjo humbe nonen, kendo joma pok owinjo nobed gi ng’eyo.” 22  Mano e momiyo ne ogeng’a nyading’eny ni kik achop iru. 23  To koro sani aonge gi kamoro ma pok ayaloe wach maber e alwora man kaegi, kendo kuom higni mang’eny, asegombo mondo abi iru. 24  Kuom mano, ageno ni sama an e wuoth ka adhi Spain, abiro yudo thuolo mar nenou, kendo bang’ mano ubiro kowa matin ka asebedo kodu kuom ndalo moko. 25  To sani achiegni wuok ka adhi Jerusalem mondo ati ne joma ler ka akonyogi. 26  Nimar joma ni Makedonia kod Akaya noneno ni ber mondo gichiw kony ne joma ler modhier man Jerusalem. 27  En adier ni ne gimor timo kamano, kendo kuom adier ne gin jogop joma lergo; nimar ka ogendni mamoko oseyudo ber motudore gi weche Nyasaye koa kuom joma lergo, gin bende dwarore ni gikony joma lergo gi gigegi mag ringruok. 28  Omiyo, bang’ ka asetieko, kendo ka asetero chiwogo mochoponegi maber, abiro wuok kendo kalo iru ka achomo Spain. 29  E wi mano, ang’eyo ni ka abiro iru, abiro biro ka apong’ gi gueth moa kuom Kristo. 30  Owetena, koro asayou kokalo kuom Ruodhwa Yesu Kristo kendo kokalo kuom hera ma roho nyago, ni utim kinda ahinya kuriworu koda e kwayona Nyasaye e lamo, 31  mondo oresa a e lwet joma ok oyie man Judea, kendo mondo tich ma atimo ne Jerusalem obed ma joma ler oyiego, 32  mondo ka en dwaro mar Nyasaye, to anabi iru ka amor mondo chunya oduog kaachiel kodu. 33  Nyasaye ma chiwo kuwe mondo obed kodu uduto. Amin.

Weche Moler Piny