Jo-Kolosai 4:1-18

  • Puonj ne ruodhi (1)

  • “Nanuru e lamo” (2-4)

  • Wuotho gi rieko e kind joma ni oko (5, 6)

  • Mos mogik (7-18)

4  Un ruodhi, timuru ne wasumbniu e yo makare kendo ma ratiro, kung’eyo ni un bende un gi Ruodhu e polo.  Nanuru e lamo, ka usiko e lamo kendo ka ugoyo erokamano.  Gie kindeno bende, lamnwauru mondo Nyasaye oyawnwa dhoot mar lando wach maler moum e wi Kristo, ma e momiyo an e jela kae,  kendo mondo ayal wachno e yo malong’o mana kaka onego atim.  Dhiuru nyime wuotho gi rieko e kind joma ni oko, ka utiyo maber chuth gi kinde ma un-go.  Kinde duto, wecheu mondo obed mang’won, ma nigi ndhadhu ka gima otwonie chumbi, mondo ung’e kaka onego uchiw dwoko ne ng’ato ka ng’ato.  Tikiko ma en owadwa ma ahero, ma bende en jatich mogen kendo misumba wadwa kuom Ruoth, biro nyisou weche ma timorena.  Ero koro aore iru mondo ung’e kaka ngimawa dhi mondo oho chunyu.  Aore kanyachiel gi Onesmas owadwa mogen kendo ma wahero, ma en ng’at ma wuok iru; gibiro wachonu gik moko duto ma timore kae. 10  Aristako ma en jal motue kanyachiel koda ooronu mosne. Mariko ma en owadgi Barnaba ma bathe bende otimo kamano (ma nuseyudo wachne ni mondo urwake maber kapo ni obiro iru), 11  kod Yesu ma bende iluongo ni Jastas, ma giduto gin joma oter nyangu. Jogi kende e jotich wetena ne Pinyruodh Nyasaye, kendo gisebedo joma kelona hoch ahinya. 12  Epafra ma en misumba Kristo Yesu kendo moa iru ooronu mosne. Kinde duto olamo gi kinda ahinya nikech un mondo gikone ubed joma otegno kendo ka un gadier chuth kuom dwaro duto mag Nyasaye. 13  Nimar an janeno kuome ni otiyo matek ahinya nikech un kendo nikech joma ni Laodikia kod joma ni Hirapoli. 14  Luka ma en laktar ma wahero ooronu mosne gi Dema bende. 15  Mosnauru owete man Laodikia, kendo umos Nimfa kod kanyakla manie ode. 16  Kendo bang’ ka osesom baruani e kindu, chanuru mondo osome bende e kanyakla mar Jo-Laodikia, to un bende usom barua moa Laodikia. 17  Bende, nyisuru Arkipo niya: “Rit tich ma ne iyiego koa kuom Ruodhwa mondo ichope chuth.” 18  An Paulo, kendo mae e mosna ma andikonu gi lweta awuon. Beduru ka uparo wach tuechna e jela. Ng’wono mogundho mar Nyasaye obed kodu.

Weche Moler Piny