Jo-Hibrania 4:1-16

  • Lit mar tamruok donjo e yueyo mar Nyasaye (1-10)

  • Jip mondo wadonj e yueyo mar Nyasaye (11-13)

    • Wach Nyasaye ngima (12)

  • Yesu e jadolo maduong’ (14-16)

4  Kuom mano, nikech singo mar donjo e yueyone pod dhi nyime, wabeduru motang’ dipo ka ng’ato kuomu ochweyo ma ok oyudo singono.  Nimar wan bende oseyalnwa wach maber mana kaka ne otimnegi; to wach ma ne giwinjono ok nokonyogi nikech ne ok gibedo gi yie ma chal gi mar joma notimo kaka ne owachnegi.  Nimar wan ma wasenyiso ni wan gi yie, wasedonjo e yueyono mana kaka nosewacho niya: “Omiyo, ne akuong’ora ka an gi mirima ni, ‘Ok ginidonj ngang’ e yueyona,’” kata obedo ni tijene noserumo nyaka a chakruok mar piny.  Nikech nitie kamoro ei Ndiko mosewuoyoe e wi odiechieng’no mar abiriyo kama: “Eka Nyasaye noyueyo kuom tijene duto e odiechieng’ mar abiriyo,”  owacho bende kanyo niya: “Ok ginidonj ngang’ e yueyona.”  Kuom mano, nikech koro yueyono pod dhi nyime mondo jomoko odonjie, kendo nikech joma ne okwong yalnegi wach maber ne ok odonjo e yueyono nikech ne gichayo chik,  ne ochako oyango odiechieng’ moro machielo kendo kuom wacho bang’ ndalo mang’eny e zaburi mar Daudi ni, “Kawuononi”; mana kaka osewach malo ni, “Kawuononi, ka uwinjo dwonde, kik umi chunyu obed matek.”  Nimar ka dine bed ni Joshua notayogi nyaka kamoro mar yueyo, Nyasaye dine ok owacho kendo ni nitiere odiechieng’ machielo.  Omiyo, pod odong’ yueyo mar sabato ne oganda mar Nyasaye. 10  Nimar ng’at mosedonjo e yueyo mar Nyasaye, jalno oseyueyo bende kuom weyo tijene owuon, mana kaka Nyasaye bende ne oyueyo kuom tijene owuon. 11  Kuom mano, watimuru kar nyalowa duto mondo wadonj e yueyono, mondo kik ng’ato lwar e tim achielno mar chayo chik. 12  Nimar wach Nyasaye ngima kendo en gi teko ma tiyo, obith moloyo ligangla ma dhoge ariyo, kendo onyalo chwowo ng’ato mi opog kata mana kaka onenore gi oko kod kaka chunye ma iye chal, kopogo bende fuonde gi ondhudho, kendo en gi nyalo mar fwenyo paro kod dwaro mag chuny ng’ato. 13  Kendo onge kata mana chuech moro amora ma opondo ma wang’e ok nyal neno, to gik moko duto ni duk kendo ni e lela e nyim wang’ jalno ma wanadwokne wach e bura. 14  Kuom mano, nikech wan gi jadolo maduong’ mosekalo mi odonjo e polo, ma en Yesu Wuod Nyasaye, wasikuru ka wahulo wachne ayanga. 15  Nimar jadolo maduong’ ma wan-go, ok en jadolo ma ok nyal kechowa kuom nyawowa, to en jadolo ma osetem e yore duto mana kaka wan, to ne osiko ma onge richo. 16  Omiyo, wadhiuru e nyim kom-loch mar ng’wono mogundho mar Nyasaye ka wan gi chir mar wuoyo, mondo okechwa kendo wayud ng’wonone mogundho ma konyowa e kinde mowinjore.

Weche Moler Piny