Jo-Hibrania 3:1-19

  • Yesu duong’ moloyo Musa (1-6)

    • Nyasaye e ma nogero gik moko duto (4)

  • Siem kuom bedo ma onge yie (7-19)

    • “Kawuononi, ka uwinjo dwonde” (7, 15)

3  Nikech mano owetena, un ma un joma ler kendo ma nigi luong mar polo, paruru matut kuom jaote kendo jadolo maduong’ ma wahulo wachne ayanga, ma en Yesu.  Ne omakore motegno gi Jal ma ne okete e migape mana kaka Musa bende notimo e od Jalno duto.  Nimar ikwane ni owinjore yudo duong’ moloyo Musa, nikech jal ma gero ot nigi duong’ moloyo ot mogerono.  En adier ni ot ka ot nigi ng’at mogere, to jal ma ne ogero gik moko duto en Nyasaye.  Koro Musa ne en jatich migeno e od Jalno duto, kendo mano nochiwo neno ma nyiso gik ma ne idhi el tiendgi bang’e,  to Kristo ne en wuowi migeno moket e wi od Nyasaye. Wan e ma wabedo od Jalno ka adier wamakore motegno gi mich mar wuoyo gi chir ka wan thuolo kod geno ma miyo wabedo gi sunga, ka watimo kamano nyaka giko.  Kuom mano, mana kaka roho maler wacho ni, “Kawuononi, ka uwinjo dwonde,  kik umi chunyu obed matek mana kaka jomoko notimo kane gimiyo obedo gi mirima mager e kinde mar tem e thim,  kama kwereu ne ochandae ka gitema, kata obedo ni ne giseneno tijega kuom higni 40. 10  Mano e momiyo chunya nochido ahinya gi tieng’ni mi ne awacho kama: ‘Kinde duto gisiko ka gibayo yo e chunygi, kendo pok ging’eyo yorena.’ 11  Omiyo, ne akuong’ora ka an gi mirima niya: ‘Ok ginidonj e yueyona.’” 12  Owetena, beduru motang’ ahinya mondo ng’ato kuomu kik chak bedo gi chuny marach ma onge gi yie, ma miyo osudo mabor kendo oweyo Nyasaye mangima; 13  to un pile ka pile sikuru ka ujiworu e kindu sama pod nitie ndalo miluongo ni “Kawuononi,” mondo kik ng’ato kuomu obed gi chuny matek ta nikech wuond mar richo. 14  Nimar kuom adier wadoko joma yudo gik ma Kristo bende yudo, tek mana ni wamakore motegno nyaka giko kuom geno ma ne wan-go e kar chakruok. 15  Mana kaka ne owach ni, “Kawuononi, ka uwinjo dwonde, kik umi chunyu obed matek mana kaka jomoko notimo kane gimiyo obedo gi mirima mager.” 16  Nimar gin jomage ma nowinjo dwonde to pod ne gimiyo obedo gi mirima mager? Donge adier ne gin ji duto ma ne oa Misri ka Musa tayogi? 17  E wi mano, gin jomage ma chuny Nyasaye nochidogo kuom higni 40? Donge ne gin joma notimo richo, ma ringregi motho ne olwar e thim? 18  To gin ng’a gini ma Nyasaye ne okuong’orenegi ni ok ne gidhi donjo e yueyone ngang’? Donge ne gin joma ne otamore luwo kaka ichikogi? 19  Omiyo, waneno ni ne ok ginyal donjo e yueyone nikech ne gionge gi yie.

Weche Moler Piny