Jo-Hibrania 12:1-29

  • Yesu e Jachop yiewa (1-3)

    • Joneno mang’eny molworowa kaka boche polo (1)

  • Kik icha kum mar Jehova (4-11)

  • Losuru ne tiendeu nderni moriere tir (12-17)

  • Dhi e Jerusalem manie polo (18-29)

12  Omiyo, nikech wan gi joneno mang’eny molworowa kaka boche polo kamano, wan bende wawituru oko ting’ duto kod richo ma duodowa mayot, kendo waringuru gi sinani e ng’wech moseket e nyimwa,  ka wachomo wang’wa tir kuom Jatelo Maduong’ moseket mar yiewa kendo Jachop yiewa, ma en Yesu. Nikech mor maduong’ ma ne oket e nyime, ne onano e yadh-sand ka ochayo wich-kuot, kendo osebet piny e bat korachwich mar kom-loch mar Nyasaye.  Kuom adier, paruru ahinya kuom jalno mosenano e weche ma joricho kwedego ma gin weche ma ok kel ne jogo ber ngang’, mondo kik uol mi chunyu a.  E lweny ma ukedoe gi richono, pok ukedo nyaka e okang’ ma rembu ochuer.  Kendo wiu osewil chuth gi wach misayougo kaka nyithindo niya: “Wuoda, kik icha kum ma Jehova rieyigo, kendo kik chunyi a sa ma okweri;  nimar ng’at ma Jehova ohero e mokumo mondo orieye; adier, ochwado ng’ato ang’ata ma orwako kaka wuode.”  Dwarore ni unan nikech mano en yo ma uyudogo kum ma rieyou. Nyasaye sayou kaka nyithinde. Be nitie nyathi ma wuon mare ok nyal kumo?  To ka uduto pok omiu kumno, ok un nyithinde gadier, un nyithindo ma ok onyuolo.  E wi mano, wuonewa ma dhano ne ohero kumowa kendo ne wamiyogi luor. Donge onego wabed moikore moloyo mondo wayie bolore e bwo Wuon ngimawa, wan joma rohone maler oseyiero mondo wabed mangima? 10  Nimar ne gikumowa kuom kinde machuok ka luwore gi gik ma ne gineno ni bernegi, to Nyasaye timo kamano mondo wayud ber ma biro miyo wabed joma ler kaka en. 11  En adier ni onge kum ma nenore ni kelo mor gie seche michiwee, to obedo malit; kata kamano, achien onyago olemb kuwe ma en yor ngima makare kuom joma kumno osetiego. 12  Kuom mano, teguru bede mobengore kod chonge monyosore, 13  kendo sikuru ka uloso ne tiendeu nderni moriere tir, mondo rang’ol kik wil, to kar mano ochang. 14  Dwaruru kuwe gi ji duto kod pwodhruok ma ka ng’ato ongego to ok none Ruodhwa. 15  Tang’uru ahinya mondo kik ng’ato ochwe ma ok oyudo ng’wono mogundho mar Nyasaye, mondo kik mise motimo sum twi mi kel chandruok, kae to omiyo ji mang’eny bedo gi chilo; 16  kendo tang’uru mondo ng’ato kik bedie e kindu ma jaterruok, kata ng’ato ang’ata ma ok kaw gik mowal e yo mapek kaka dwarore, kaka Esau ma ne owito ratirone mar bedo kayo kane owile gi chiemo ma nyadichiel. 17  Nimar ung’eyo ni bang’e sama nodwaro ni omiye gueth kaka pokne, ne otame; nikech kata obedo ni pi wang’e ne ochuer ka notemo ahinya ni olok wachno, mano ne ok onyalore. 18  Nimar pok ubiro e got minyalo mul kendo ma osemokie mach ma liel, ma nigi bor polo ma rateng’ gi mudho mandiwa kod yamo mager, 19  kanyachiel gi ywak mar turmbeta kod dwol ma hulo weche, ma ka ji nowinjo, ne gikwayo mondo kik med hulnegi wach moro amora. 20  Nimar ne giluoro ahinya chik ma ne wacho niya: “Kata mana le moro ka omulo got, to nyaka chiele gi kite.” 21  Bende, gik ma ne ginenogo ne lich miwuoro mi Musa nowacho niya: “Aluor ahinya kendo akirni.” 22  To un usebiro e Got Sayun kendo e dala mar Nyasaye mangima, Jerusalem manie polo, kod malaike tara gi tara 23  mochokore, kod kanyakla mar joma gin kayo, ma nyinggi osendik e polo, kendo Nyasaye ma en Jang’ad-Bura mar ji duto, kendo ngima mar joma kare ma roho maler oseyiero kendo miyogi bedo malong’o chuth, 24  kod Yesu ma en jagach mar singruok manyien, kod remo mokir ma hulo weche e yo malong’o moloyo remb Abel. 25  Temuru matek mondo kik uwe winjo jalno ma wuoyo. Nikech ka joma ne otamore winjo jal ma ne chiwo siem mag Nyasaye e piny ne ok otony, mano kaka ok wabi tony ka walokore mi waweyo jal ma wuoyo kodwa koa e polo! 26  E kindeno, dwonde ne oyiengo piny, to koro sani osesingo kama: “Pod nyadichiel to abiro yiengo, ok mana piny kende, to polo bende.” 27  Koro wacho ni, “pod nyadichiel” nyiso ni ibiro gol gik ma yiengni, gik ma Nyasaye ok oloso, mondo eka gik ma ok yiengni osik. 28  Omiyo, nikech koro wabiro yudo Pinyruoth ma ok nyal yiengni, wadhiuru nyime rwako ng’wono mogundho mar Nyasaye gi mor. Kokalo kuom ng’wonono, wanyalo tiyo ne Nyasaye e yo moyiego ka waluore kendo ka wamiye duong’. 29  Nimar Nyasachwa en mach ma tieko gik moko chuth.

Weche Moler Piny