Jo-Filipi 3:1-21

  • Ok onego wagen kuom ringruok (1-11)

    • Kwano gik moko duto ka gik molal nikech Kristo (7-9)

  • Lawo gik man nyime (12-21)

    • Polo e thurwa (20)

3  Mogik, owetena, dhiuru nyime bedo moil kuom Ruodhwa. Ok tekna ndikonu kendo mana weche ma ne asendikonu, nimar en gima kelonu ber.  Beduru motang’ ne guogi;* tang’uru gi jotich ma kelo hinyruok; tang’uru gi joma ng’ado ringruok.  Nimar wan joma oseter nyangu madier, wan ma watiyo tij Nyasaye kokalo kuom rohone kendo sungawa en kuom Kristo Yesu, kendo genowa ok en kuom ringruok,  kata kamano, ka nitie ng’at monego obed gi geno kuom ringruok, jalo en an. Kapo ni nitie ng’at moro amora ma paro ni nitie gimomiyo onego ogen kuom ringruok, an onego atim kamano moloyo:  ne otera nyangu e odiechieng’ mar aboro, awuok e oganda mar Israel, e dhood Benjamin, an Ja-Hibrania kendo jonyuolna gin Jo-Hibrania; kuom wach chik, an Ja-Farisai;  kuom wach kinda, ne asando kanyakla; kuom wach bedo ng’at makare kokalo kuom chik, ne aler ma onge ketho.  Kata kamano, nikech Kristo, gigo ma chon ne aneno kaka ohala, asekwanogi ka gik molal.  E wi mano, akwano bende gik moko duto kaka gik molal nikech ber mar ng’eyo Kristo Yesu Ruodha nigi ohala maduong’ moloyo. Nikech en, aseyie mondo alal gik moko duto kendo akwanogi kaka yugi lilo mondo eka anwang’ Kristo  kendo mondo oyuda ka an e winjruok achiel kode, ok nikech bedo ng’at makare e wang’a awuon kuom luwo Chik, to nikech bedo ng’at makare kokalo kuom keto yie kuom Kristo, ka abedo ng’at ma Nyasaye kwano ni ng’at makare nikech yie. 10  Dwarona en ni mondo ang’eye gi teko mar chierne, kendo ayud sand kaka ma noyudo, ka ayie yudo tho ma chal gi mare, 11  mondo ane kabe en gima nyalore mondo ochiera aa kuom joma otho e chier motelo. 12  Ok ni koro aseyudo gino, kata ni oseketa abedo ng’at makare chuth, to pod anyagora matek mondo ane ka an bende anyalo yudo gino momiyo Kristo Yesu ne oyiera. 13  Owetena, pod ok akwanra awuon ni aseyudo gino; to an gadier kuom wach achielni: Ni wiya wil gi gik man chien kendo alawo gik man nyime, 14  anyagora matek ka achomo michno man malo ma Nyasaye oseluongonwae kokalo kuom Kristo Yesu. 15  Kuom mano, wan joma osetegno e yie, wabeduru gi paro kaka mano; to ka un gi paro mopogore e yo moro amora, Nyasaye biro elonu wach paro monyis malono. 16  To kata bed mana ni wasetimo dongruok e okang’ marom nade, wadhiuru nyime wuotho kaka dwarore e yo achielno. 17  Owetena, beduru e winjruok achiel ka uluwo timna, kendo nonuru ngima jogo ma wuotho e yo ma luwore gi ranyisi ma ne waketonu. 18  Nikech nitie ji mathoth—chon ne ajahulo nyingegi nyading’eny, to sani ahulogi mana ka aywak—ma wuotho kaka jowasik yadh-sand mar Kristo. 19  Gikogi en kethruok, kendo nyasachgi en igi, duong’ margi en mana wich-kuot, kendo giketo pachgi kuom gik manie piny. 20  To wan thurwa en polo, kendo warito ahinya mondo jawarwa oa kuno, ma en Ruodhwa Yesu Kristo, 21  ma biro tiyo gi tekone maduong’ e loko ringrewa ma nyap mondo obed ma chal gi del ma en-go ma nigi duong’, kendo mondo oket gik moko duto obed e bwo lochne.

Weche Moler Piny

Tiende ni, joma timbegi odwanyore.