Jo-Filipi 1:1-30

  • Mos (1, 2)

  • Goyo ne Nyasaye erokamano; lamo mar Paulo (3-11)

  • Wach maber medo landore kata e bwo akwede (12-20)

  • Bedo mangima nikech Kristo, to tho en ohala (21-26)

  • Wuothuru mowinjore gi wach maber (27-30)

1  An Paulo gi Timotheo, ma wan wasumbni mag Kristo Yesu, wandikonu un joma ler duto man Filipi, un ma un e winjruok achiel gi Kristo Yesu, kaachiel gi jorit ma tayo kanyakla kod jokony-tich:  Ng’wono mogundho gi kuwe moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruodhwa Yesu Kristo mondo obed kodu.  Kinde duto agoyo ne Nyasacha erokamano sama aparou  e lamo maga te ma asayonugo uduto. E sayo ka sayo ma atimo, akwayonu gi mor,  nikech kony ma usekonyogo tij lando wach maber chakre chieng’ mokwongo nyaka gie sechegi.  Nimar an gadier kuom wachni, ni jalno ma nochako tich maber kuomu biro dhi nyime kode mi otieke nyaka chop chieng’no mar Kristo Yesu.  En gima kare kuoma ni abed gi paro ma kamano kuomu uduto, nimar an kodu e chunya, un ma ne uriwa lwedo kuom ng’wono mogundho mar Nyasaye kane an e tuech e jela, kendo kane atiyo gi chik sirkal e siro ratiro mar wach maber.  Nimar Nyasaye owuon en janenona ni agombo ahinya nenou ka an gi hera kaka ma Kristo Yesu nigo.  Kendo ma e lamona kinde duto, ni herau osik ka medore moloyo, kaachiel gi ng’eyo malong’o chuth kod nyalo mar ng’eyo weche e yo matut; 10  ni mondo uyang gadier gik ma dwarore moloyo, mondo ubed ma onge bura kendo ma ok uchwany jomamoko nyaka chop chieng’no mar Kristo, 11  kendo mondo upong’ gi olemo makare, minyago kokalo kuom Yesu Kristo, mondo Nyasaye oyud duong’ gi pak. 12  Owetena, koro daher ni mondo ung’e ni gik mosetimorena osemiyo wach maber omedo landore, 13  kendo mano osemiyo bedona e jela nikech Kristo ong’ere e kind Askeche Ruoth duto gi jomamoko duto. 14  Koro thoth owete ma tiyo ne Ruodhwa oseyudo mijing’o nikech bedona e tuech e jela, kendo gimedo nyiso chir ahinya mar yalo wach Nyasaye ka gionge luoro. 15  En adier ni jomoko yalo Kristo ka gin gi ich-lit kod piem, to moko timo kamano gi chuny mowinjore. 16  Joma yale gi chuny mowinjorego lando Kristo nikech hera, nimar ging’eyo ni oseketa mondo asir ratiro mar wach maber; 17  to joma yale gi ich-lit kod piem yale nikech sigu, to ok gi chuny mowinjore, nimar gidwaro rwaka e chandruok ka an e jela. 18  To wawach ang’o? En mana ni e yore duto, kata obed e yor wuondruok kata e adiera, Kristo ilando kendo amor nikech mano. To bende pod abiro bedo mamor, 19  nikech ang’eyo ni mano biro kelona warruok kokalo kuom lamou mag sayo kod kony mar roho maler ma Yesu Kristo chiwo. 20  Mano en ka luwore gi dwarona maduong’ kod geno ni ok abi yudo wich-kuot e yo moro amora. To nikech an gi nyalo mar wuoyo ka an thuolo, koro Kristo ibiro mi duong’ mana kaka osemiye duong’ e kinde duto motelo kokalo kuom ringrena, bed ni angima kata atho. 21  Nimar kuom wachna, ka angima, angima nikech Kristo, to ka atho en ohala. 22  Koro ka ochuno ni abed mangima e ringruok, mano biro kelo nyak ne tichna; to e ma ok ael gima anyalo yiero. 23  Gik moko ariyogi poga diere, nikech an gi gombo ni ogonya mondo abed gi Kristo, ma kuom adier e gima berie moloyo. 24  Kata kamano, dwarore ahinya ni mondo asik e ringruok nikech un. 25  Omiyo, nikech an gadier kuom wachni, ang’eyo ni abiro siko kodu kendo dak kodu uduto nikech dongruok maru kendo nikech umor e yieu, 26  mondo mor ma un-go omed bedo mopong’ chuth e Kristo Yesu nikech an, e kinde ma anabed ka antiere kodu kendo. 27  En mana ni wuothuru mowinjore gi wach maber e wi Kristo, eka ka abiro nenou kata ka aonge, to awinjie wachu mondo ang’e ni uchung’ motegno gi paro achiel, ka uduto ukedo matek ka un e achiel, ne yie ma un-go kuom wach maber, 28  kendo ma ok ubed maluor nikech joma kwedou. Mago duto nyiso kethruokgi, to kuomu onyiso warruok maru; kendo Nyasaye e ma nyiso kamano. 29  Nimar un osemiu thuolo makende e lo Kristo, ok mana ni mondo uket yieu kuome, to bende ni mondo usandru nikech en. 30  Nikech un bende ukedo e lweny ma nuneno ka akedoe, ma sani uwinjo ni pod akedoe.

Weche Moler Piny