Jo-Efeso 2:1-22

  • Doko mangima kaachiel gi Kristo (1-10)

  • Ne oketh ohinga ma pogo ji (11-22)

2  E wi mano, Nyasaye nomiyo udoko mangima kata obedo ni ne usetho nikech kethou kod richou.  Nitie kinde ma ne uwuotho ka luwore gi piny ma ndaloni, kutimo dwach jaloch ma nigi teko kuom chuny molworowa kaka muya, ma en chuny ma nyithind ketho chik nyiso sani.  Kuom adier, nitie kinde ma wan bende ne watimo kaka gitimo ka luwore gi gombo mag ringruok, ka wachopo dwaro mag ringruok gi mag pachwa, kendo ne wan nyithind mirimb Nyasaye chakre nyuolwa, mana kaka jomamoko.  To Nyasaye mogundho gi kech, kendo nikech hera maduong’ ma noherowago,  nomiyo wadoko mangima kanyachiel gi Kristo kata kane wasetho nikech kethowa—oseresu kokalo kuom ng’wono mogundho mar Nyasaye.  E wi mano, nochierowa kanyachiel kode, mi noketowa kanyachiel e polo e winjruok achiel gi Kristo Yesu,  mondo e ndalo ma biro, onyis kaka ng’wonone mogundho ng’eny gilala kokalo kuom kech monyisowa e winjruok achiel gi Kristo Yesu.  Kokalo kuom ng’wono mogundhono, oseresu nikech yie maru, to mano ne ok otimore nikech un uwegi; kar mano, en mich ma Nyasaye chiwo.  Ooyo, ok en nikech gik ma ne utimo, mondo ng’ato kik yud gima miyo opakore. 10  Wan chuech mag Nyasaye kendo ne ochueyowa e winjruok achiel gi Kristo Yesu mondo watim gik mabeyo ma Nyasaye noyangonwa motelo mondo wawuothie. 11  Kuom mano, ng’euru ni nitie kinde moro ma joma oter nyangu ne luongou un joma oa e ogendni mamoko ni joma ok oter nyangu, ma en gima itimo e ringruok gi lwet dhano. 12  E kindego ne uonge Kristo, ne ok un e oganda mar Israel, ne ok un jokanyo mag singruoge ma ne osing; ne uonge geno kendo ne uonge Nyasaye e piny. 13  To koro, ka un e winjruok achiel gi Kristo Yesu, un ma chon ne un mabor gi Nyasaye, sani usesudo machiegni kode nikech remb Kristo. 14  Nimar Kristo osekelonwa kuwe, en e ma notudo kidienje ariyogo mobedo achiel, kendo noketho ohinga ma nopogogi. 15  Kokalo kuom ringrene, notieko gino ma kelo sigu e kindgi, tiende ni Chik ma noting’o weche ma ji onego otim, mondo olos kidienje ariyogo obed dhano achiel manyien e winjruok achiel kode owuon, kendo olos kuwe, 16  bende, mondo okel kuwe chuth e kind kidienje ariyogo gi Nyasaye komiyo gibedo ringruok achiel kokalo kuom yadh-sand, nikech kokalo kuome owuon, noyudo osetieko siguno chuth. 17  Kendo nobiro mi oyalo wach maber mar kuwe ne un joma ne ni mabor gi Nyasaye, kendo noyalo kuwe ne wan joma ne chiegni kode, 18  nikech kokalo kuome, waduto kidienje ariyo, wanyalo dhi ir Wuonwa ka wan thuolo kuom roho maler achielno. 19  Omiyo, koro ok un welo kod jodak adaka, to un weg piny kanyachiel kod joma ler, kendo un jokanyo mag jood Nyasaye, 20  kendo osegeru e mise mar joote kod jonabi, to Kristo Yesu owuon e mise mar kidi moriwo kor ot. 21  Odno mangima iriwo kanyachiel e winjruok achiel kode, kendo odongo mi obed hekalu maler mar Jehova. 22  Un bende, igerou kanyachiel e winjruok achiel kode, mondo ubed kar dak ma Nyasaye dakie kokalo kuom rohone.

Weche Moler Piny