Jo-Efeso 1:1-23

  • Mos (1, 2)

  • Gweth mag roho maler (3-7)

  • Choko gik moko duto e Kristo (8-14)

    • ‘Chenro mar loso gik moko’ ka kinde ma noket osegik chuth (10)

    • Roho maler keto kido ma “nyiso motelo ni wan joma biro yudo pok” (13, 14)

  • Paulo goyo ne Nyasaye erokamano nikech yie mar Jo-Efeso kendo olamonegi (15-23)

1  An Paulo, jaote Kristo Yesu kokalo kuom dwaro mar Nyasaye, andikonu un joma ler man Efeso manie winjruok achiel gi Kristo Yesu kendo mochung’ motegno e yie ka awacho niya:  Ng’wono mogundho kod kuwe moa kuom Nyasaye Wuonwa kod Ruodhwa Yesu Kristo mondo obed kodu.  Opak Nyasaye kendo Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, nimar oseguedhowa gi gueth duto mag roho maler e polo nikech wan e winjruok achiel gi Kristo,  nimar noyierowa mondo wabed e winjruok achiel gi Kristo ka piny pok nochakore, mondo wabed maler kendo ma onge mbala e nyime kuom hera.  Nikech noyangowa motelo mondo obi otimwa wabed nyithinde owuon kokalo kuom Yesu Kristo, ka luwore gi gima more kod dwache,  mondo oyud pak nikech ng’wonone mogundho ma nochiwonwa e yo mang’won kokalo kuom jal mohero.  Kokalo kuom remb jalo, rawar nogonyowa, ee, ne owenwa kethowa nikech ng’wono mogundho mar Nyasaye.  Ne omiyo ng’wono mogundhono omedore kuomwa gi rieko duto kod ng’eyo tiend weche,  komiyowa ng’eyo wach maler ma noum mar dwache. Wach moumno en ka luwore gi gima more kod dwache owuon 10  mar timo ka luwore gi chenrone mar loso gik moko ka kinde ma ne oket osegik chuth, eka ochok gik moko duto kanyachiel e Kristo, gik manie polo kod gik manie piny. Ee, kuome 11  e ma wanie kode e winjruok achiel kendo ne oketwa joma biro yudo pok kode, wan ma Nyasaye noseyangowa motelo ka luwore gi dwaro mare kaka jal ma chopo gik moko duto moseng’ado ka luwore gi dwache, 12  mondo wan, joma osekwongo bedo gi geno kuom Kristo wami Nyasaye oyud pak nikech duong’ne. 13  Kata kamano, un bende ne ugeno kuome bang’ kane usewinjo wach mar adierano, ma en wach maber mar warruoku. Bang’ kane useyie kuome, Nyasaye notiyo gi roho maler ma ne osingo mondo oket alama kuomu. Ne otiyo gi Kristo e timo mano. 14  Roho maler en gima nyiso motelo ni wan joma biro yudo pok, mondo Nyasaye ogony joge owuon kokalo kuom rawar, mondo oyud pak gi duong’. 15  Mano e momiyo an bende, nikech asewinjo wach yie ma un-go kuom Ruodhwa Yesu kendo wach hera ma unyiso joma ler duto, 16  ok awe ma ok agoyo ne Nyasaye erokamano nikech un. Amedo dhi nyime hulo nyingeu e lamo maga 17  mondo Wuon duong’, ma en Nyasach Ruodhwa Yesu Kristo, omiu chuny mar rieko kod mar fweny, e ng’eyo malong’o chuth kuome. 18  Oseyawo wang’ chunyu mondo ung’e geno ma noluongue kod gueth mabeyo mokano kaka pok ne joma ler, 19  kendo kaka tekone duong’ miwuoro e lo joma oyie. En ka luwore gi duong’ mar nyalo ma tekone nigo, 20  ma notiyogo ka nochiero Kristo a kuom joma otho, mi okete e bade korachwich e polo 21  malo e wi sirkande duto, gi loje duto, gi teko, kod telo duto, gi nying moro amora minyalo hul, ok mana e ndaloni, to bende e ndalo ma biro. 22  Bende, noketo gik moko duto e bwo tiend Kristo, mi nokete obed jal manie wi gik moko duto e kanyakla, 23  ma en ringrene, en owuon e ma opong’e kendo omiyo gik moko duto bedo moromo.

Weche Moler Piny