Fweny 3:1-22

  • Weche ma ne oor ne kanyakla man Sadis (1-6), Filadelfia (7-13), Laodikia (14-22)

3  “Ndik ne malaika mar kanyakla man Sadis kama: Magi e weche ma jal ma nigi roho abiriyo* mag Nyasaye kod sulwe abiriyo wacho: ‘Ang’eyo timbeni, ni in gi nying ni ingima, to isetho.  Bed kitang’, kendo iteg gik modong’ ma ne chiegni tho, nimar pok ayudo ka tijeni ochopo chuth e nyim Nyasacha.  Kuom mano, dhi nyime paro ahinya gima iseyudo kod ma ne iwinjo, kendo isik ka imake, kae to ilok chunyi ia e richo. Kuom adier, ka ok ichiew, anabi kaka jakuo, kendo ok ining’e kata matin ni en sa mane ma anabinie.  “‘Kata kamano, in gi joma nok* e Sadis ma ok nochido nengnigi, kendo gibiro wuotho kanyachiel koda ka girwako nengni ma rochere nikech giwinjorego.  Omiyo, ng’at ma olocho ibiro rwakne nengni ma rochere, kendo ok anaruch nyinge ngang’ e bug ngima, to ananyis ni ang’eyo nyinge e nyim Wuora kendo e nyim malaikene.  Ng’at ma nigi it mondo owinj gima roho wacho ne kanyaklago.’  “Ndik ne malaika mar kanyakla man Filadelfia kama: Magi e weche ma jal maler wacho, jal ma en adier, ma nigi ofungu mar Daudi, ma yawo mondo kik ng’ato ang’ata olor, kendo oloro mondo kik ng’ato oyaw:  ‘Ang’eyo timbeni—ne! aseketo dhoot moyawore e nyimi, ma ng’ato ang’ata ok nyal loro. Bende, ang’eyo ni in gi teko matin, kendo ne irito wachna, mi ne inyiso ni imakori chuth gi nyinga.  Ne! Joma oa e sunagogi mar Satan ma wacho ni gin Jo-Yahudi, to ok gin, kendo giriambo—ne! anami gibi iri mi ginikulre e nyim tiendi ka gimiyi luor, kendo anami ging’e ni aseheri. 10  Nikech iseluwo wach mar sinani mara, an bende abiro riti e sa mar tem ma dhi biro e wi piny mangima, mondo otem joma odak e piny. 11  Ero abiro mapiyo. Dhi nyime mako motegno gima in-go mondo kik ng’ato ang’ata okaw osimboni. 12  “‘Ng’at ma olocho—anami obed siro e hekalu mar Nyasacha, to ok nowuog e iye kendo ngang’, kendo anandik kuome nying Nyasacha kod nying dala mar Nyasacha, ma en Jerusalem Manyien ma lor koa e polo ir Nyasacha, kendo anandik kuome nyinga manyien. 13  Ng’at ma nigi it mondo owinj gima roho wacho ne kanyaklago.’ 14  “Ndik ne malaika mar kanyakla man Laodikia kama: Magi e weche ma Amin wacho, jal mogen kendo ma en janeno madier, chakruok mar chuech Nyasaye, 15  ‘Ang’eyo timbeni, ni ok ing’ich, to bende ok iliet. Mad ibedie mang’ich kata maliet. 16  Omiyo, nikech indhemndhem kendo ok iliet, to bende ok ing’ich, achiegni ng’ogi oko ia e dhoga. 17  Nimar iwacho kama: “Amewo, bende aseyudo mwandu kendo ok achando gimoro amora kata matin,” to ok ing’eyo ni ithagori kendo ngimani lit moloyo, bende idhier, in muofu, kendo in duk, 18  asayi mondo ing’iew kuoma dhahabu mosepwodh gi mach mondo ibed momewo, kendo ing’iew kuoma nengni ma rochere mondo irwakrigo eka wich-kuot mar dugi kik el oko, kendo ing’iew kuoma yadh wang’ mondo iwirgo wengeni mondo inen. 19  “‘Ji duto ma ahero akwerogi kendo arieyogi. Omiyo, bed gi kinda kendo ilok chunyi ia e richo. 20  Ne! ero achung’ e dhoot kendo adwong’o. Ka ng’ato ang’ata owinjo dwonda mi oyawo dhoot, abiro donjo ei ode, kendo anacham chiemo modhiambo kode, to en bende nochiem koda. 21  Kuom ng’at ma olocho, abiro yiene obed koda e kom-lochna, mana kaka an bende ne alocho, mi abedo gi Wuora e kom-lochne. 22  Ng’at ma nigi it mondo owinj gima roho wacho ne kanyaklago.’”

Weche Moler Piny

Tiende ni, “teko ma tiyo dibiriyo.”
Tiende sie en “nyinge moko manok.”