2 Jo-Korintho 9:1-15

  • Jiwo ji mondo obed jochiwo (1-15)

    • Nyasaye ohero ng’at ma chiwo gi ilo (7)

9  Koro kuom wach tich mitiyo ne joma ler, ok ochuno ni mondo andiknu,  nimar ang’eyo chuny moikore ma un-go ma en gima apakorago ne Jo-Makedonia, ni Akaya osebedo moikore mar konyo kuom higa achiel koro, kendo kindau osejiwo thoth Jo-Makedonia.  To aoronu owete mondo pakruokwa kuomu kik bed kayiem nono kuom wachni, kendo mondo ubed moikore chuth mana kaka ne awacho ni ubiro timo.  Nono to ka Jo-Makedonia obiro iru kanyachiel koda mi wayudo ka ok uikoru, wabiro yudo wich-kuot nikech geno ma wan-go kuomu, to ok mana wan, to un bende.  Omiyo, aseparo ni en gima ber ni ajiw owete mondo obi iru motelo, mondo giik chon mich ma ne usingo gi chuny mohero, mondo michgo obed kaka mich mochiw gi chuny mohero, to ok kaka gima ochunugo.  To kuom wachni, ng’ato ang’ata ma chuoyo e yo manok noka bende manok, to ng’at ma chuoyo e yo mabup noka bende mabup.  Ng’ato ka ng’ato otim mana kaka oseng’ado ei chunye, ok gi chuny matek kata e yor achune, nimar Nyasaye ohero ng’at ma chiwo gi ilo.  E wi mano, Nyasaye nyalo miyo ng’wonone mogundho duto opong’u, mondo kinde duto ubed joma oromo chuth e gik moko te, kendo ubed gi gik mogundho ne tich moro amora maber.  (Mana kaka ondik niya: “Osechiwo ne ji e yo mogundho; osechiwo ne joma odhier. Timne makare siko nyaka chieng’.” 10  Koro Ng’atno ma chiwo ne jachuoyo kodhi e yo mogundho kendo ma chiwo chiemo ma ji chamo, biro miyou kendo medou kodhi nyading’eny mondo uchuo, kendo obiro miyo nyak mag tijeu makare omedre.) 11  E gik moko duto imiyou bedo momew mondo ubed gi chuny mar chiwo e yore duto, ma en gima miyo ji goyo ne Nyasaye erokamano kokalo kuomwa; 12  nikech tich mar konyo ji ma utimoni ok en mana mar chiwo e yo maber ne joma ler ma ochando, to bende en mar miyo ji ogundh gi erokamano ne Nyasaye. 13  Kokalo kuom gima tich ma utimoni nyiso, gimiyo Nyasaye duong’ nikech utimo ka luwore gi wach maber ma uyalo e wi Kristo, kendo nikech unyiso chuny mar chiwo kuom gik muoronegi kod ji duto. 14  Kendo kuom sayo ma gisayonugo, ginyiso hera ma giherougo nikech ng’wono mogundho mar Nyasaye mopong’ ahinya kuomu. 15  Erokamano odhi ne Nyasaye nikech michne ma ochiwo nono mokalo awacha.

Weche Moler Piny