2 Jo-Korintho 2:1-17

  • Gombo mar Paulo ni ji obed moil (1-4)

  • Weyo ne jaricho kethone kendo duoke e kanyakla (5-11)

  • Ka Paulo ni Troa kod Makedonia (12, 13)

  • Tij yalo wach maber, oganda ma wuotho gi mor ka joma oa locho (14-17)

    • Ok wan jolok ohala gi wach Nyasaye (17)

2  Nimar aseng’ado mondo kik aduog iru kendo e kuyo.  Nikech ka amiyo ubedo gi kuyo, gin jomage ma biro miyo abed moil mak mana un ma asekelonu kuyo?  Omiyo, ne andikonu wechego mondo sama abiro, kik ukelna kuyo nikech un e monego umi abed gi mor, nimar an gadier ni gik ma kelona ilo e ma bende kelonu ilo uduto.  Nimar ne andikonu ka pi wang’a chuer ahinya kendo ka akalo e masiche kod lit mang’eny e chunya, ok ni mondo akelnu kuyo, to mondo ung’e kaka hera ma aherougo tut.  Koro ka ng’ato osekelo kuyo, osekelo kuyo ok ne an, to un duto e ma osekelonu kuyo okang’ moro. Kata kamano, ok daher tiyo gi weche mager ahinya kuom wachni.  Kum maru mar ji mathoth ma rieyo ng’atno, koro oserome;  koro onego uwene kethone e yo mang’won kendo uhoye, mondo kik kuyo mokadho oloye.  Kuom mano, asayou ni mondo unyise herau.  Nikech mano bende e momiyo ne andikonu: mondo ang’e kabe unyalo nyiso ni uikoru timo gik michikoue e weche duto. 10  Kuweyo ne ng’ato ketho kuom wach moro amora, an bende atimo kamano. Kuom adier, e wach moro amora ma aseweyoe ne ng’ato kethone (kapo ni aseweyo ne ng’ato e gimoro amora) atimonu e wang’ Kristo 11  mondo Satan kik wuondwa, nikech waseng’eyo riekni motiyogo. 12  Koro ka nachopo Troa mondo aland wach maber e wi Kristo, kendo ka noyawna dhoot e tij Ruoth, 13  ne aonge gi kuwe e chunya nikech ne ok ayudo Tito owadwa. Omiyo, ne agoyonegi oriti kae to ne awuok mondo adhi Makedonia. 14  To agoyo ne Nyasaye erokamano ma kinde duto tayowa kanyachiel gi Kristo ka wan kaka oganda ma wuotho gi mor ka joma oa locho, kendo omiyo suya mang’ue mamit mar ng’eyo mare landore kuonde duto kokalo kuomwa! 15  Nikech e wang’ Nyasaye, wan tik mang’ue mamit mar Kristo ne joma ireso kod joma ochomo kethruok; 16  kuom joma ochomo kethruok, wan tik mar tho ma tero ji e tho, to kuom joma ireso wan tik mang’ue mamit mar ngima ma tero ji e ngima. To ng’a gini mowinjore chuth gi tijni? 17  En wan, nikech ok wan jolok ohala gi wach Nyasaye kaka ji mang’eny timo, to wayalo gi chuny matir chutho e winjruok achiel gi Kristo, kaka joma Nyasaye ooro kendo watimo kamano e wang’ Nyasaye.

Weche Moler Piny