2 Jo-Korintho 13:1-14

  • Siem kod jip mogik ma Paulo chiwo (1-14)

    • “Sikuru ka unonoru mondo une kabe un e yie” (5)

    • Yie mondo orieu; ubed gi winjruok e paro (11)

13  Mae koro e kinde mar adek ma adwaro biro iru. “Kuom neno ma joneno ariyo kata adek chiwo, tiend wach moro amora mondo ong’ere malong’o.”  Kata obedo ni aonge sani, chal mana ka gima antiere kodu e birona mar ariyo, kendo achiwo siem motelo ne joma nosetimo richo kod jomamoko, mondo kapo ni aduogo kendo, ok anawe ma ok akawonegi okang’,  nikech umanyo mondo ung’e ratiro kabe adier Kristo ma ok yomyom kuom gik ma otimonu, to otimonugi gi teko, wuoyo kokalo kuoma.  Nimar adier ne onege e yath nikech ne onyap kaka dhano, to ongima nikech teko mar Nyasaye. En adier ni wanyap kaka en bende ne onyap, to wanabed mangima kode kokalo kuom teko ma Nyasaye nyiso kuomu.  Sikuru ka unonoru mondo une kabe un e yie; sikuru ka unyiso gadier gima un uwegi. Koso ok ung’eyo ni Yesu Kristo ni e winjruok achiel kodu? Mak mana kapo ni Nyasaye ok oyie kodu.  Adier, ageno ni ubiro fwenyo ni wan joma Nyasaye oyiego.  Koro walamo Nyasaye, ni kik utim gima ok kare, ok ni mondo wanenre kaka joma Nyasaye oyiego, to mondo utim gik mabeyo, kata ka dipo ni wanenore kaka joma Nyasaye ok oyiego.  Nimar ok wanyal timo gimoro amora ma kwedo adiera, to mana ma siro adiera.  Kuom adier, wamor sa moro amora ma wanyap to un, un gi teko. Kendo gima walamonu e ma, ni udhi nyime rieyo pachu. 10  Mano e momiyo andiko wechegi sama aonge, mondo sama antiere, kik abed gi gero ka atiyo gi teko mar telo ma Ruodhwa nomiya mar gerou to ok mukou. 11  Mogik, owetena, dhiuru nyime bedo moil, ka uyie mondo orieu, ohou, ka ubedo gi winjruok e paro, ka udak gi kuwe; mondo Nyasach hera kod kuwe nobed kodu. 12  Mosreuru ng’ato gi ng’ato gi nyoth maler. 13  Joma ler duto ooronu mos. 14  Ng’wono mogundho mar Ruodhwa Yesu Kristo kod hera mar Nyasaye kaachiel gi ber ma wayudo koa kuom roho maler, obed kodu uduto.

Weche Moler Piny