1 Petro 5:1-14

  • Kwauru kueth mar Nyasaye (1-4)

  • Bolreuru kendo beduru ka uneno (5-11)

    • Keturu parruok duto kuom Nyasaye (7)

    • Jachien en kaka sibuor ma ruto (8)

  • Weche mogik (12-14)

5  Kuom mano, an kaka jaduong’ wadu, janeno mar sand ma Kristo noyudo, kendo jal ma bende biro yudo duong’ ma ibiro el, asayo jodongo manie kindu kama:  Kwauru kueth mar Nyasaye moseketue jorit, ok kichunou, to gi chuny mohero e nyim Nyasaye; bende, ok nikech hero ohala mag mibadhi, to gi chuny mamor;  bende, kik utimru ruodhi e wi joma gin mwandu Nyasaye, to kar mano ubed joma keto ranyisi maber ne kueth.  To e kinde ma jakwath maduong’ biro fwenyoree, unuyud osimbo mar duong’ ma ok kethre.  E yo ma kamano, un chwo matindo, yieuru boloru e bwo chwo ma hikgi ng’eny. To uduto e kindu ng’ato gi ng’ato, rwakuru kido mar bolruok kaka nanga, nimar Nyasaye kwedo jong’ayi, to ochiwo ng’wono mogundho ne joma bolore.  Omiyo, bolreuru e bwo lwet Nyasaye ma nigi teko, mondo oting’u malo e kinde mowinjore,  ka uketo parruoku duto kuome, nikech odewou.  Sikuru ka urito pachu, kendo beduru ka uneno! Jasiku ma en Jachien wuotho koni gi koni kaka sibuor ma ruto komanyo ng’at ma dongam.  To kwedeuru matek, ka uchung’ motegno e yie, ka ung’eyo ni sand kaka mago bende yudo riwruok mar owete e piny ngima. 10  To bang’ ka useyudo sand kuom kinde manok, Nyasach ng’wono duto mogundho ma noluongou e duong’ne mochwere nikech un e winjruok achiel gi Kristo, en owuon obiro miyo tiegruok maru obed moromo chuth. Obiro miyo uchung’ matek, obiro tegou, kendo obiro miyo ugurru e mise ma ok yiengni. 11  Teko mondo obed mare nyaka chieng’. Amin. 12  Kokalo kuom Silvano ma akwano kaka owadwa mochung’ motegno e yie, asendikonu ka atiyo gi weche manok mondo ajiwu kendo mondo achiwnu neno mong’ith ni adier mae e ng’wono mogundho mar Nyasaye. Chung’uru motegno kuome. 13  Dhako* man Babilon, ma en jal moyier kaka un, ooronu mos, Mariko ma wuoda bende otimo kamano. 14  Mosreuru gi nyoth maler. Beduru gi kuwe uduto ma un e winjruok achiel gi Kristo.

Weche Moler Piny

E dho Grik, wach motigo kae en wach ma wuoyo kuom ng’at ma dhako kendo nenore ni ochung’ ne kanyakla man Babilon.