1 Petro 1:1-25

  • Mos (1, 2)

  • Nyuol manyien ma kelo geno mangima (3-12)

  • Beduru joma ler kaka nyithindo ma luwo kaka ichikogi (13-25)

1  An Petro ma jaote mar Yesu Kristo, andikonu un ma un mana jodak ma kadho, ma ukeru kuonde mopogore opogore e Ponto gi Galatia gi Kapadokia gi Asia kod Bithinia, un joma oseyier  ka luwore gi kaka Nyasaye Wuonwa noseyango motelo, gi pwodhruok kokalo kuom roho maler mondo ubed joma luwo kaka ichikogi kendo ma osekir kuomgi remb Yesu Kristo: Ng’wono mogundho kod kuwe mondo omedrenu.  Opak Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, nimar kuom kechne maduong’, nomiyowa nyuol manyien mondo wabed gi geno mangima kokalo kuom chiero Yesu Kristo oa kuom joma otho,  mondo wabed gi pok ma ok tow, ma onge chilo, kendo ma ok kethre. En gima osekannu e polo,  un ma teko mar Nyasaye miyou arita maber nikech yie maru mondo ubi uyud warruok ma ibiro el e ndalo mag giko.  Nikech mano, un gi mor maduong’ kata obedo ni gie sani nyaka usandru kuom kinde manok e tembe mopogore opogore,  mondo yieu mosekalo e tem, ma en yie ma nengone duong’ moloyo dhahabu ma kethore kata obedo ni oseteme gi mach, okel pak gi duong’ kod luor e kinde ma Yesu Kristo biro fwenyoree.  Kata obedo ni ne ok unene ngang’, uhere. Kata obedo ni wang’u ok nene gie sani, pod unyiso yie kuome kendo un gi ilo maduong’ mokadho wacho kod mor miwuoro  sama utemo chopo e rang’iny mogik mar yieu, ma en warruok maru. 10  Kuom wach warruogno, jonabi ma nokoro wach ng’wono mogundho mar Nyasaye ma nonego obi kuomu, ne onono gi kinda ahinya kendo manye matut. 11  Ne gisiko ka ginono ni en kinde mane sie, kata ni en ndalo mane ma roho maler ma ne ni kuomgi ne dhi fwenyonegie wach Kristo, mana kaka rohono ne ochiwonegi neno motelo e wi masiche ma ne onego oyud Kristo kod duong’ ma ne dhi biro bang’e. 12  Nyasaye nofwenyonegi ni ne gitiyo, ok ne gin giwegi, to ne un, kuom nyisou gik ma sani oselandnu wachgi kokalo kuom joma oseyalonu wach maber. Gisetimo kamano kuom teko mar roho maler ma noor koa e polo. Gigo bende e ma malaike gombo ahinya ng’eyo tiendgi. 13  Omiyo, ikuru pachu maber ne tich; rituru pachu chuth; keturu genou kuom ng’wono mogundho ma ibiro nyisu e kinde ma Yesu Kristo biro fwenyoree. 14  Kaka nyithindo ma luwo kaka ichikogi, weuru bedo joma inyuaso ka lowo ka luwore gi gombo ma ne un-go chon e kinde ma ne pod ukia, 15  to kaka Jal Maler ma noluongou, beduru joma ler e timbeu duto, 16  nimar ondik niya: “Nyaka ubed joma ler, nikech an aler.” 17  To ka ukwayo ka uluongo Wuonwa ma en jal ma ng’ado bura ka luwore gi tim ng’ato ka ng’ato, ma ok obuon ng’ato, daguru e ngima ma nyiso luoro Nyasaye kuom kinde duto ma udakgo mana kaka jodak ma kadho. 18  Nimar ung’eyo ni ne ogonyu e yor ngima manono ma kwereu noweyonu, to ne ok en kokalo kuom gik ma tow kaka fedha kata dhahabu. 19  Kar mano, ne en kokalo kuom remo ma nengone tek kaka remb nyarombo ma onge mbala kendo maler chuth, tiende ni mar Kristo. 20  En adier ni noseyang wachne motelo ka piny pok nochakore, kata kamano ne oel wachne e giko mar ndalo nikech un. 21  Kokalo kuome, usebedo joma oyie kuom Nyasaye, ma e jal ma ne ochiere oa kuom joma otho kendo miye duong’; mondo uket yieu kod genou kuom Nyasaye. 22  Nikech koro usepwodho chunyu kuom bedo joma luwo adiera ka mano miyo ubedo gi hera ma onge wuondruok kaka hera manie kind owete, herreuru matut koa e chunyu. 23  Nimar osemiu nyuol manyien, ok kokalo kuom kodhi ma tow, to kuom kodhi ma ok tow, ma en wach mar Nyasaye mangima kendo ma siko. 24  Nikech “dhano duto chalo gi lum, kendo duong’ mar bergi duto chalo gi gik ma loth e pap; lum to janer, kendo maua jalwar piny, 25  to wach Jehova siko nyaka chieng’.” To ‘wachno’ e wach maber ma ne oyalnu.

Weche Moler Piny