1 Johana 5:1-21

  • Yie kuom Yesu miyo ng’ato loyo piny (1-12)

    • Tiend hero Nyasaye (3)

  • Bedo gadier kuom teko ma lamo nigo (13-17)

  • Beduru motang’ gi piny marach (18-21)

    • Piny duto ni e bwo teko mar Ng’at Marach (19)

5  Ng’ato ka ng’ato moyie ni Yesu e Kristo, ng’atno oseyudo nyuol moa kuom Nyasaye, kendo ng’ato ka ng’ato mohero Nyasaye ma nomiyo nyuol ma kamano obetie, ng’atno ohero jal moseyudo nyuol moa kuom Nyasaye.  Gima wang’eyogo ni wahero nyithind Nyasaye en ka wahero Nyasaye kendo wachopo chikene.  Nimar tiend hero Nyasaye e ma, ni waluw chikene; to chikene ok tek luwo  nikech ng’ato ka ng’ato moseyudo nyuol moa kuom Nyasaye, ng’atno oseloyo piny. To ma e loch ma waseloyogo piny, tiende ni yiewa.  En ng’a ma nyalo loyo piny? Donge en ng’atno ma nigi yie ni Yesu en Wuod Nyasaye?  Yesu Kristo e jal ma nobiro kokalo kuom pi gi remo, to ok kuom pi kende, to bende kuom pi kendo kuom remo. To roho chiwo neno nikech roho e ma chiwo neno madier.  Nimar nitie gik moko adek ma chiwo neno:  roho, gi pi, kod remo; kendo gik moko adekgo ni e winjruok achiel.  Ka wayie gi neno moa kuom dhano, neno ma Nyasaye chiwo to duong’ moloyo. Nikech ma e neno mar Nyasaye, ni osechiwo neno e wi Wuode. 10  Ng’at ma keto yie kuom Wuod Nyasaye nigi nenono e iye owuon. To ng’at ma onge gi yie kuom Nyasaye, osemiyo Nyasaye odoko jamiriambo, nimar pok oketo yiene kuom neno ma Nyasaye chiwo e wi Wuode. 11  To ma e nenono, ni Nyasaye nomiyowa ngima ma nyaka chieng’ kendo ngimano ni kuom Wuode. 12  Ng’at manie winjruok achiel gi Wuod Nyasaye, jalo nigi ngimano; ng’at ma ok ni e winjruok achiel gi Wuod Nyasaye, oonge gi ngimano. 13  Andikonu wechegi mondo ung’e ni un gi ngima ma nyaka chieng’, un ma useketo yie e nying Wuod Nyasaye. 14  Kendo adier ma wan-go kuom Nyasaye e ma, ni gimoro amora ma wakwaye ka luwore gi dwache, owinjowa. 15  Kendo ka wang’eyo ni owinjowa kuom wach moro amora ma wakwaye, wang’eyo ni wabiro yudo gik ma wakwaye, nimar wasekwaye gigo. 16  Kapo ni ng’ato oneno owadgi ka timo richo moro ma ok kel tho, obiro kwayo ne owadgino, kendo Nyasaye biro miyo owadgino ngima, ee, mano en kuom joma ok tim richo ma kelo tho. Nitie richo ma kelo tho. Richo ma kamano e ma ok awach ne ng’ato mondo okwa ne nyawadgi e lamo. 17  Timbe duto ma ok kare gin richo; to kata kamano nitie richo moko ma ok kel tho. 18  Wang’eyo ni ng’ato ka ng’ato moseyudo nyuol moa kuom Nyasaye ok osik ka timo richo, to jalno* moseyudo nyuol moa kuom Nyasaye rito ng’at ma kamano, kendo Ng’at Marach ok nyal make. 19  Wang’eyo ni wan joma Nyasaye chiko, to piny duto ni e bwo teko mar Ng’at Marach. 20  To wang’eyo ni Wuod Nyasaye osebiro, kendo osemiyowa rieko mar nono weche e yo matut mondo wabed gi ng’eyo e wi jal ma en adier. Bende, wan e winjruok achiel gi jalno ma en adier kokalo kuom Wuode Yesu Kristo. Jalno e ma en Nyasaye madier kendo ngima ma nyaka chieng’. 21  Nyithindo matindo, tang’uru gi nyiseche manono.

Weche Moler Piny

Tiende ni Yesu Kristo, Wuod Nyasaye.