1 Jo-Korintho 8:1-13

  • Chiemo motimgo misango ne sanamu (1-13)

    • Wan gi Nyasaye achiel kende (5, 6)

8  Koro kuom wach chiemo motimgo misango ne sanamu: Waduto wan gi ng’eyo. To ng’eyo kelo sunga, hera to gero ji.  Ka ng’ato paro ni ong’eyo gimoro, pod ok ong’eyo gino chutho kaka onego ong’eye.  To ka ng’ato ohero Nyasaye, ng’atno en ng’at ma Nyasaye ong’eyo.  Koro kuom wach chamo chiemo motimgo misango ne sanamu, wang’eyo ni sanamu ok en gimoro e pinyni, kendo ni onge Nyasaye moro mak mana achiel.  Nikech kata obedo ni nitiere gik ma ji luongo ni nyiseche, bed ni gin e polo kata e piny, mana kaka adier nitie nyiseche mang’eny kod ruodhi mang’eny,  wan to wan gi Nyasaye achiel kende ma en Wuonwa, ma gik moko duto a kuome, kendo wantiere ne en; bende, nitie Ruodhwa achiel, ma en Yesu Kristo ma gik moko duto nitiere kokalo kuome, kendo wantie kokalo kuome.  Kata kamano, ok ni ji duto nigi ng’eyo ma kamano. To nitie jomoko ma chon ne nigi tudruok gi sanamu ma pod ka chiemo to giparo ni chiemogo gin gik mosetimgo misango ne sanamu, to nikech nyalogi mar pogo ber gi rach yomyom, gibedo ma ok ler e chunygi.  Kata kamano, chiemo ok bi miyo wasud machiegni gi Nyasaye; ka ok wachamo gimoro, ok wan marach moloyo, to ka wachamo gimoro, ok wabed maber moloyo.  To beduru motang’ mondo ratiro ma un-go mar yiero kaka udwaro kik bed kaka gima chwanyo joma yomyom. 10  Nimar un ma usebedo gi ng’eyo, ka dipo ni ng’ato onenou sama ubet ka uchiemo e hekalu milamoe sanamu, donge ng’at ma chunye mar pogo ber gi rach yomyom biro bedo gi chir mi chop kama ochamo chiemo mosetimgo misango ne sanamu? 11  Omiyo, kokalo kuom ng’eyo ma un-go, ng’at ma yomyom kethore, to en owadu ma Kristo ne othone. 12  Ka utimo ne oweteu richo e yo ma kamano, kendo ka uketho nyalo ma chunygi nigo mar pogo ber gi rach, utimo richo ne Kristo. 13  Mano e momiyo ka chiemo miyo owadwa chwanyore, ok anacham ring’o kendo ngang’ mondo kik ami owadwa chwanyre.

Weche Moler Piny