1 Jo-Korintho 5:1-13

  • Wach jaterruok moro (1-5)

  • Thowi manok yienyo mogo duto modwal (6-8)

  • Goluru ng’at marach e kindu (9-13)

5  Kuom adier, wachore ni nitie tim terruok e kindu,* kendo en kit terruok ma ok yudre kata mana e kind ogendni—ni ng’at moro odak gi chi wuon mare.  Dibed ni un gi sunga kuom wachno? Donge dine ber moloyo ka uwinjo malit mondo ng’at motimo timno ogol oa e kindu?  Kata obedo ni aonge kodu e yor ringruok, antiere kodu e paro,* kendo aseng’ado bura ne ng’at motimo timno, ka gima an kodu kanyo.  Sama uchokoru kanyachiel e nying Ruodhwa Yesu, kendo ka ung’eyo ni chunya kaachiel gi teko mar Ruodhwa Yesu ni kodu,  onego uchiw ng’at ma kamano e lwet Satan mondo oketh chuny marach mar ringruokno, eka orit chuny maber ma kanyakla nigo e ndalo mar Ruodhwa.  Pakruokuno ok en gima ber. Koso ok ung’eyo ni thowi manok e ma yienyo mogo duto midwalo?  Goluru thowi machon oko, mondo ubed mogo modwal manyien, ka ubedo ma onge thowi e iu mana kaka un adier. Nikech kuom adier, nyarombo mar Pasaka marwa ma en Kristo osechiw kaka misango.  Omiyo, kare watimuru sawo, ok gi thowi machon, bende ok gi thowi mochung’ ne richo kod timbe maricho, to watime gi makate ma ok oketie thowi mochung’ ne chuny matir kod adiera.  E barua ma ne andikonu, ne awachonu ni uwe riworu kanyakla gi joterruok, 10  to ok ni kik uriwru chutho gi joterruok mag pinyni, kata gi joma igi lach, kata gi jomecho, kata gi joma lamo sanamu. Nono to mano nyalo dwaro ni uwuog ua e piny. 11  To koro andikonu ni uwe bedo kanyakla gi ng’at moro amora miluongo ni owadwa to en jaterruok, kata ng’at ma iye lach, kata ng’at ma lamo sanamu, kata jayenyo, kata jamer, kata jamecho; kik uchiem kata mana gi ng’at ma kamano. 12  Nimar be en tichna ng’ado bura ne joma ni oko mar kanyakla? Donge onego ung’ad bura ne joma ni iye, 13  ka Nyasaye to ng’ado bura ne joma ni oko? “Un to goluru ng’at marachno oa e kindu.”

Weche Moler Piny

Wach molok kae ni “terruok,” e dho Grik en porneia, ma tiende en kit nindruok duto ma ok kare.
Tiende sie en “roho.”