1 Jo-Korintho 4:1-21

  • Jorit onego obed joma igeno (1-5)

  • Bolruok mar Jokristo (6-13)

    • ‘Kik ukadh weche mondik’ (6)

    • Jokristo bedo kaka joma ing’iyo e paw tuke (9)

  • Paulo dewo nyithinde kuom Kristo (14-21)

4  Ng’ato onego okwanwa kaka jotich ma tiyo e bwo Kristo kendo kaka jorit* mag weche maler moum mag Nyasaye.  Kuom wachni, gima idwaro kuom jorit* en ni mondo oyudgi ka gin joma igeno e tijgi.  Koro ka un e ma udwaro yala, kata ka idwaro yala e od bura mar dhano, mano ok en gima lichna. Kuom adier, kata an awuon ok ayalra kenda.  Nimar ok ang’eyo ketho moro amora ma asetimo. To mano ok keta ng’at makare; ng’at ma yala e bura en Jehova.  Kuom mano, kik ung’ad bura e wi gimoro amora ka ndalo moket pok ochopo, nyaka Ruodhwa chieng’ obi. Obiro elo weche mopondo mag mudho e lela kendo noel dwaro mag chuny, eka ng’ato ka ng’ato noyud pak moa kuom Nyasaye.  Koro owetena, asetiyo gi nyinga kod nying Apolo mondo alernugo wechegi eka uyud ber, mondo kokalo kuomwa ung’e chik ma wacho niya: “Kik ukadh weche mosendik,” mondo kik ung’awru gi sunga ka ukawo ni ng’at moro ber moloyo machielo.  Nimar en ng’a ma miyo ibedo mopogore gi ng’at machielo? Adier, en ang’o ma in-go ma ne ok omiyi? Koro ka kuom adier ne omiyi, ang’o momiyo ipakori ka gima ne ok omiyigo?  Be dibed ni useyudo duto mudwaro? Dibed ni usemewo? Dibed ni usechako locho kaka ruodhi ka waonge, koso? Daberna moloyo ka dikoro usechako locho kaka ruodhi mondo wan bende waloch kodu kaka ruodhi.  Nikech aneno ni Nyasaye oseketowa wan joote kaka joma ineno mogik e kar tuke kendo moseng’adnegi buch tho, nimar wasebedo kaka joma ing’iyo e paw tuke e wang’ piny, gi malaike, kod dhano. 10  Wan wafuwo nikech Kristo, un to uriek kuom Kristo; wan wanyap, un to un roteke; un imiyou duong’, wan to ochawa. 11  Nyaka chop sani, wadhi nyime bedo gi kech, kendo riyo loyowa, kendo ok warwakre gi lewni moromo, igoyowa, bende waonge gi kar dak 12  kendo wachandore ahinya gi tich matek, ka watiyo gi lwetewa wawegi. Sama ji yanyowa, waguedhogi; sama isandowa, wanano; 13  sama ji ketho nyingwa, wadwoko gi muolo; nyaka chop sani wasedoko chilo mag piny, yugi miwito koa kuom gik moko duto. 14  Andikonu wechegi, ok ni mondo akuod wiu, to mondo amiugo puonj kaka nyithinda ma ahero. 15  Nikech kata ka da ubed gi jorit* 10,000 kuom Kristo, kuom adier, ok un gi wuone mang’eny; nimar kuom Kristo Yesu asebedo wuonu kokalo kuom wach maber. 16  Omiyo, asayou ni ubed joma luwo timna. 17  Mano e momiyo aoro Timotheo iru, nikech en nyathina ma ahero kendo ma ageno e tij Ruodhwa. Obiro paronu yorena motudore gi tij Kristo Yesu, mana kaka apuonjo kamoro amora e kanyakla duto. 18  Nitie jomoko ma ng’awore gi sunga mana ka gima ok abi iru. 19  To ka en dwach Jehova, anabi iru machiegni kendo abiro ng’eyo, ok weche ma joma sungorego wacho, to kabe gin gi teko mar Nyasaye. 20  Nikech Pinyruodh Nyasaye ok en mana wach miwacho awacha, to en kuom teko mar Nyasaye. 21  Ere ma udwaro? Ni abi iru gi luth, koso gi hera kod chuny mamuol?

Weche Moler Piny

Tiende ni, jarit pacho ma ochung’ ne mwandu duto mag ruodhe.
Tiende ni, jarit pacho ma ochung’ ne mwandu duto mag ruodhe.
E dho Grik tiend wach molok kae ni “jorit” gin joma tijgi ne en tayo kata rito nyithindo kuom gik ma nyalo hinyogi.