1 Jo-Korintho 11:1-34

  • “Beduru joma luwo timna” (1)

  • Bedo e bwo wich; umo yie wich (2-16)

  • Paro Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa (17-34)

11  Beduru joma luwo timna mana kaka aluwo tim Kristo.  Koro apwoyou nikech upara e gik moko duto kendo umakoru motegno gi wechego mana kaka ne apuonjougi.  Kata kamano, daher ni ung’e ni wi dichwo ka dichwo en Kristo; to wi dhako en dichwo; kendo wi Kristo en Nyasaye.  Dichwo ka dichwo ma lemo kata ma koro wach ka oumo wiye, okelo ne wiye wich-kuot;  to dhako ka dhako ma lemo kata ma koro wach to ok oumo wiye, okelo ne wiye wich-kuot, nimar ochal mana gi dhako moliel yie wiye duto.  Nikech ka dhako ok um wiye, onego oliel yie wiye; ka dhako neno wich-kuot ka oliel yie wiye, to onego oum wiye.  Nimar dichwo ok onego oum wiye, nikech en kido kod duong’ mar Nyasaye, to dhako en duong’ mar dichwo.  Nimar dichwo ne ok owuok kuom dhako, to dhako e ma nowuok kuom dichwo.  Kendo e wi mano, ne ok ochue dichwo ne dhako, to ne ochue dhako ne dichwo. 10  Mano e momiyo dhako onego orwak gimoro e wiye ma nyiso ni obolore e bwo dichwo, nikech malaike. 11  E wi mano, kuom joma ni e Ruoth, dhako ok dobetie ka dichwo onge, to dichwo bende ok dobetie ka dhako onge. 12  Nimar mana kaka dhako owuok kuom dichwo, e kaka dichwo bende nobetie kokalo kuom dhako; to gik moko duto oa kuom Nyasaye. 13  Ng’aduru un uwegi: Be en gima owinjore mondo dhako owuo gi Nyasaye e lamo ma ok oumo wiye? 14  Donge kaka ochue dhano puonjou ni ka dichwo nigi yie wich maboyo to mano kelone wich-kuot, 15  to ka dhako nigi yie wich maboyo, mano kelone duong’? Nikech osemiye yie wich kaka gir umo wiye. 16  To ka ng’ato kwedo wachno nikech oyie gi puonj machielo mopogore, waonge gi puonj machielo, mana kaka kanyakla mag Nyasaye bende ongego. 17  Kata kamano, sama achikou gi wechegi, ok apwou, nimar sama uchokoru kanyachiel, mano kelonu rach moloyo, kar kelonu ber. 18  Wach mokwongo en ni, awinjo ni sama uchokoru kanyachiel e kanyakla, nitiere pogruok e kindu; to aparo ni en adier e okang’ moro. 19  Nikech kuom adier kidienje bende biro pogore koa e kindu mondo joma Nyasaye oyiego ong’ere ratiro e kindu. 20  Sama uchokoru kamoro achiel, adiera en ni ok uchokru mondo ucham Chiemo Modhiambo mar Ruodhwa. 21  Nimar, sama uchame, yudoga ka ng’ato ka ng’ato osechamo chiembe modhiambo, omiyo ng’at moro kech kayo to machielo omer. 22  Donge un gi uteu mag chiemo kod metho, koso? Koso uchayo kanyakla mar Nyasaye ka umiyo joma onge gimoro bedo gi wich-kuot? Ang’o ma dawachnu? Be onego apwou? Ok anyal pwoyou kuom wachni. 23  Nimar Ruodhwa nomiya weche ma napuonjou, ni e otieno ma nidhi ndhogee, Ruodhwa Yesu nokawo makate 24  kendo bang’ lamo kogoyo erokamano, nong’ingo mi owacho kama: “Mani ochung’ ne ringra midhi chiw nikech un. Sikuru ka utimo ma mondo uparago.” 25  Notimo kamano bende gi okombe bang’ kane gisechamo chiemo modhiambo, kowacho niya: “Okombeni ochung’ ne singruok manyien kokalo kuom remba. E kinde ka kinde ma umadhe, sikuru ka utimo ma mondo uparago.” 26  Nimar e kinde muchamoe makateni kendo ma umadhoe okombeni, umedo dhi nyime lando tho mar Ruodhwa nyaka chop obi. 27  Kuom mano, ng’ato ang’ata ma chamo makate kata ma madho okombe mar Ruodhwa e yo ma ok owinjore, obiro ketho kuom wach ringre Ruodhwa kod rembe. 28  Ng’ato onego okwong ononre eka one kabe en owuon owinjore, to bang’ mano eka onyalo chamo makateno kendo madho okombeno. 29  Nimar ng’at ma chiemo kendo ma metho ka ok ong’eyo gima ringruogno ochung’ne, otimo kamano kokelogo kum kuome owuon. 30  Mano e momiyo thothu uyomyom kendo utuo, kendo jomoko kuomu nindo e tho.* 31  To ka dine wanyalo ng’eyo kaka wachal wan wawegi, ok nyal ng’adnwa bura. 32  Kata kamano, sama ing’adonwa bura, Jehova e ma rieyowa mondo eka kik bi kumwa kanyachiel gi piny. 33  Kuom mano, owetena, sama uchokoru kanyachiel mondo uchame, rituru joweteu. 34  Ka kech kayo ng’ato, ochiem pacho mondo sama uchokoru kanyachiel, kik utim gima ng’adonu bura. To kuom weche mamoko modong’, abiro rieyogi ka achopo.

Weche Moler Piny

Ranyisi mar nindo mitiyogo kae tiende en ni Jo-Korintho ne otho e winjruokgi gi Nyasaye.