1 Jo-Korintho 10:1-33

  • Kaka Jo-Israel nobedonwa ranyisi ma miyowa siem (1-13)

  • Siem ma imiyowa kuom sanamu (14-22)

    • Mesa mar Jehova; mesa mar jochiende (21)

  • Thuolo mar timo yiero kod dewo chuny jomamoko (23-33)

    • “Timuru gik moko duto ne duong’ mar Nyasaye” (31)

10  Owetena, koro daher ni ung’e ni kwerewa duto ne ni e bwo bor polo kendo giduto ne gikalo mi ging’ado nam.  Bende, giduto ne obatisgi kuom bedo e winjruok achiel gi Musa ka gin e bwo bor polo kod nam,  kendo giduto ne gichamo chiemb chuny machal  mi giduto ne gimodho pi chuny machal. Nikech ne gijomodho koa e lwanda mar chuny ma ne luwo bang’gi, to lwandano ne ochung’ ne Kristo.  Kata kamano, Nyasaye ne ok oyie gi thothgi, nimar ne oneggi e thim.  Koro gigo nobedonwa kaka ranyisi mondo kik wagomb gik ma kelo hinyruok kaka jogo ne ogombo.  Bende, kik wabed joma lamo sanamu kaka moko kuomgi notimo; mana kaka ne ondik niya: “Ji ne obet piny mondo gichiem kendo gimeth. Kae to ne gia malo mondo gitim nyasi mag mor.”  Kendo kik wabed gi tim terruok, kaka moko kuomgi ne oterore mi ji 23,000 kuomgi ne otho e odiechieng’ achiel.  Bende, kik waket Jehova e tem kaka moko kuomgi nokete e tem mi thuonde nonegogi. 10  Bende, kik wabed jong’ur kaka moko kuomgi ne ong’ur mi jachiw-kum nonegogi. 11  Koro gigo notimorenegi mondo gibed kaka ranyisi, kendo nondikgi mondo wayudgo siem, wan ma wadak e kinde ma giko mar ndalo osebiroeni. 12  Omiyo, ng’at ma paro ni ochung’, otang’ ahinya mondo kik olwar. 13  Onge tem moro amora mosebironu mak mana mano ma yudo ji duto. Kata kamano, Nyasaye en ng’at migeno, kendo ok obi weyo mondo temu mokalo ma unyalo nanoe, to kaachiel gi temno obiro losonu yo mar wuok mondo ubed gi nyalo mar nano. 14  Kuom mano, joherana, ringuru ua e lamo mar sanamu. 15  Awuoyo kaka ng’at ma wuoyo gi joma nigi nyalo mar nono weche e yo matut; ng’aduru un uwegi kabe gima awacho en adier. 16  Donge okombe mar erokamano ma wagoyogo erokamano* miyo wan bende wayudo ber ma remb Kristo kelo? Donge makate ma wang’ingo miyo wan bende wayudo ber ma ringre Kristo kelo? 17  Nimar nitie makate achiel, to kata obedo ni wang’eny, wan ringruok achiel nikech waduto wachamo makate achielno. 18  Ng’iuru ane joma gin Jo-Israel e ringruok: Donge joma chamo misengni chamo misengnigo mana kaka kendo mar misango bende chamo? 19  Kare en ang’o ma atemo wacho? Be en ni misango ma otim ne sanamu en gimoro, kata ni sanamu en gimoro? 20  Ooyo; kata kamano gima awacho en ni misengni ma ogendni chiwo, gichiwogi ne jochiende, to ok ne Nyasaye; kendo ok daher ni un bende uchiem gi jochiende. 21  Ok dubed ni umadho okombe mar Jehova kod okombe mar jochiende; ok dubed ni uchiemo e “mesa mar Jehova” kendo e mesa mar jochiende. 22  Koso ‘wadwaro miyo Jehova obed gi nyiego’? Waonge gi teko moloye, koso? 23  Oyie ne ng’ato timo gik moko duto, to ok ni gik moko duto konyo. Oyie ne ng’ato timo gik moko duto, to ok ni gik moko duto gero ng’ato. 24  Ng’ato ka ng’ato mondo odwar, ok mana gik ma kelone ber en owuon, to ma kelo ber ne ng’at machielo. 25  Chamuru gimoro amora miuso e chiro mar ring’o ma ok unon mondo kik ubed gi chich e chunyu, 26  nikech “piny en mar Jehova kod gik moko duto manie iye.” 27  Ka ng’at ma ok ni e yie ogwelou to duher dhi, chamuru gimoro amora moketo e nyimu ma ok unon mondo kik ubed gi chich e chunyu. 28  To ka ng’ato owachonu ni, “Ma en gima osechiwgo misango,” kik uchame nikech ng’atno osewachonu kamano, kendo mondo kik ubed gi chich e chunyu. 29  Ok awuo kuom chich mar chunyu uwegi, to mar ng’at machielo. Nikech kata obedo ni an thuolo mar timo yiero, ok adwar ni thuolono omi ong’adna bura ka luwore gi chich mar chuny ng’at machielo. 30  Ka achamo gimoro gi erokamano ne Nyasaye, ang’o momiyo onego awe mondo ng’ato owuo kuoma ka ochaya nikech gima asegoyoe erokamano? 31  Kuom mano, bed ni uchiemo, kata umetho, kata utimo gimoro amora, timuru gik moko duto ne duong’ mar Nyasaye. 32  Kik ubed joma kelo chwanyruok ne Jo-Yahudi kanyachiel gi Jo-Grik kod kanyakla mar Nyasaye, 33  mana kaka e weche duto atemo timo gik ma moro ji duto, ma ok adwar mana gik ma konya an awuon, to mago ma dikony ji mang’eny, eka dipo ka oresgi.

Weche Moler Piny

Tiende sie en, “okombe ma wachiwogo pak.”