Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Septemba 30–Oktoba 6

JAKOBO 1-2

Septemba 30–Oktoba 6
 • Wer 122 kod Lamo

 • Weche Michakogo (Dak. 3 kata matin ne mano)

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

 • Gima Tero Ng’ato e Richo kod Tho”: (Dak. 10)

 • Nono Puonj Manie Wach Nyasaye: (Dak. 8)

  • Jak 1:17​—Ang’o momiyo iluongo Jehova ni “Wuonwa ma wuon gik ma chiwo ler manie polo”? (it-2-E 253-254)

  • Jak 2:8​—“Chik ma ka ruoth” en ang’o? (it-2-E 222 ¶4)

  • Somo mar Muma ma jumani opuonji wach mane e wi Jehova?

  • Gin puonj mage mamoko ma iyudo e somo mar Muma ma jumani?

 • Somo mar Muma: (Dak. 4 kata matin ne mano) Jak 2:10-26 (th somo 5)

TIEGRI NE TIJ LENDO

 • Dok Limbe mar Adek: (Dak. 3 kata matin ne mano) Yier ndiko ma idwaro tiyogo, kae to igwel ng’atno e chokruok. (th somo 3)

 • Dok Limbe mar Adek: (Dak. 4 kata matin ne mano) Yier ndiko ma idwaro tiyogo, kae to chiw buk ma watiyogo e puonjruok Muma gi ji. (th somo 12)

 • Puonjruok Muma: (Dak. 5 kata matin ne mano) bhs 30 ¶4-5 (th somo 13)

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

 • Wer 45

 • Dhiuru Nyime Keto Pachu Kuom Magi Duto”: (Dak. 8) Wuoyo. Tug vidio ma wiye wacho ni Tamri Gik ma Nyalo Moni Siko Kimakori gi Jehova​—Manyo Mor e Yo Marach.

 • Jonyuol​—Konyuru Nyithindu Mondo Gitang’ gi Mesej kod Pichni mag Nindruok Mioro e Simu: (Dak. 7) Twak migolo gi jaduong’-kanyakla kotiyo gi Amkeni! ma Novemba 2013, ite mar 4-5.

 • Puonjruok Muma e Kanyakla: (Dak. 30) jy sula mar 86 ¶1-7

 • Nwo Weche Madongo ma Upuonjoru, Kae to Iwuo Kuom Gik ma Ubiro Nono Juma ma Luwo (Dak. 3)

 • Wer 130 kod Lamo