Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Oktoba 21-27

1 PETRO 3-5

Oktoba 21-27
 • Wer 14 kod Lamo

 • Weche Michakogo (Dak. 3 kata matin ne mano)

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

 • Giko mar Weche Duto Osekayo Machiegni”: (Dak. 10)

  • 1Pe 4:7​—“Beduru joma pachgi long’o, kendo kinde duto beduru moikore wuoyo gi Nyasaye e lamo” (w13 11/15 3 ¶1)

  • 1Pe 4:8​—“Beduru gi hera matut e kindu” (w99-SW 4/15 22 ¶3)

  • 1Pe 4:9​—“Beduru joma rwako joweteu ma ok ung’ur” (w18.03 14-15 ¶2-3)

 • Nono Puonj Manie Wach Nyasaye: (Dak. 8)

  • 1Pe 3:19, 20​—Yesu ne oyalo ne “jochiende manie tuech” karang’o, to notimo kamano nade? (w13 6/15 23)

  • 1Pe 4:6​—“Joma otho” ma ne ‘oyalnegi wach maber’ ne gin jomage? (w08 11/1 12 ¶8)

  • Somo mar Muma ma jumani opuonji wach mane e wi Jehova?

  • Gin puonj mage mamoko ma iyudo e somo mar Muma ma jumani?

 • Somo mar Muma: (Dak. 4 kata matin ne mano) 1Pe 3:8-22 (th somo 10)

TIEGRI NE TIJ LENDO

NGIMAWA KAKA JOKRISTO