Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Hera Ema Ifwenyogo Jokristo Madier​—Bed Mamor gi Adier

Hera Ema Ifwenyogo Jokristo Madier​—Bed Mamor gi Adier

GIMOMIYO MANO DWARORE: Waluwo ranyisi mar Yesu, kuom chiwo neno e wi adiera kaluwore gi dwaro mag Nyasaye. (Joh 18:37) Bende wamor gi adiera, wawacho adiera, kendo watimo gik moko duto ma gin adier, kata bed ni wadak e piny ma ji ok wach adier kendo gitimo gik maricho.​—1Ko 13:6; Fil 4:8.

KAKA WANYALO TIMO MANO:

  • Tem matek mondo kik ichik ne kuoth kendo kik ilandgi.​—1Th 4:11

  • Kik ibed mamor sama ng’ato oyudo masira

  • Par gik makare kendo ma chiwo jip

NEURU VIDIO MA WIYE WACHO NI BEDURU GI “HERA E KINDU”​—KIK IBED MAMOR GI TIM MA OK KARE, TO BED MAMOR GI ADIERA, KAE TO UDWOK PENJO MALUWOGI:

  • Ere kaka Debbie nobedo “mamor gi tim ma ok kare”?

  • Ere kaka Alice noloko mbaka ma ne gigoyo gi Debbie e yo maber?

  • Moko kuom weche mabeyo ma wanyalo wuoyoe gin mage?

Kik ibed mamor gi tim ma ok kare, to bed mamor gi adiera