Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Hera Ema Ifwenyogo Jokristo Madier​—Kik Iherri Iwuon, Kendo Kik Ibed Ng’ama Iye Wang’ Piyo

Hera Ema Ifwenyogo Jokristo Madier​—Kik Iherri Iwuon, Kendo Kik Ibed Ng’ama Iye Wang’ Piyo

GIMOMIYO MANO DWARORE: Yesu nopuonjo ni hera ema ibiro fwenygo jopuonjrene. (Joh 13:34, 35) Mondo wanyis hera kaka mar kristo, nyaka watim gik ma moro jomoko kendo temo kik wabed joma igi wang’ piyo.​—1Ko 13:5.

KAKA WANYALO TIMO MANO:

  • Sama ng’ato owachoni kata otimoni gima ochwanyi, ling’ kendo item nono gimomiyo otimoni kamano, kod ber kata rach ma nyalo wuok ka luwore gi okang’ mikawo.​—Nge 19:11

  • Onego ipar ni waduto warem, kendo ni seche moko wajawacho kata timo gik mamiyo waywago ang’e bang’e

  • Kik idek loso kuwe e kindu

NEURU VIDIO MA WIYE WACHO NI BEDURU GI “HERA E KINDU”​—KIK IHERRI IWUON, KENDO KIK IBED NG’AMA IYE WANG’ PIYO, KAE TO UDWOK PENJO MALUWOGI:

  • Ere kaka Larry nonyiso ni iye owang’ kaluwore gi paro ma ne Tom ogolo?

  • Ere kaka ling’ kendo paro matut kuom gima notimore nokonyo Tom mondo kik ochwanyre?

  • Ere kaka dwoko mamuol ma Tom nochiwo nokelo kuwe?

Ere kaka ling’ kata chiwo dwoko mamuol sama ochwanywa nyalo konyo e kanyakla?