Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | NGECHE 1-6

‘Gen Kuom Jehova gi Chunyi Duto’

‘Gen Kuom Jehova gi Chunyi Duto’

Jehova e ma owinjore wagen chuth. Tiend nyinge miyo wabedo gadier ni en gi nyalo mar timo gik moko duto mosingo. Lamo en achiel kuom gik madongo ma konyowa mondo wamed gene. Ngeche sula 3 singonwa ni ka wageno Jehova to obiro ‘miyo yorewa bedo mochikore tir.’

Ng’at mogeno kuom riekone owuon . . .

3:5-7

  • timo yiero kapok onono paro ma Jehova nigo

  • timo gik moko kaka en ema oparo kata kaka jopiny timo

Ng’at mogeno kuom Jehova . . .

  • rito osiep manie kinde gi Jehova kuom puonjore Muma, paro matut gik mopuonjore, kendo owuoyo gi Jehova e lamo maok obare

  • oyie mondo Jehova otaye kuom luwo puonj mag Muma sama otimo yiero

KALUWORE GI PARO MOCHAN KAEGI, EN MANE MITIMOGA SAMA IDWA TIMO YIERO?

AKWONGO ayiero gima aneno ni berna ka atimo

AKWONGO awe Jehova otaya kuom timo puonjruok ma mara awuon kendo wuoyo kode e lamo

E KA akwayo Jehova mondo ogwedh paro ma ang’adono

E KA atimo yiero kaluwore gi gik ma asepuonjora e Muma