Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | AMOS 1-9

“Dwaruru Jehova, Mi Unubed Mangima”

“Dwaruru Jehova, Mi Unubed Mangima”

5:6, 14, 15

Dwaro Jehova tiende en ang’o?

  • Mano nyiso ni onego wadhi nyime ng’eyo Jehova kendo dak kaluwore gi chikene

Ang’o ma notimore ne Jo-Israel ka ne giweyo dwaro Jehova?

  • Ne gichako hero gik maricho kar hero gik mabeyo

  • Ne gichako keto pachgi e timo gik ma morogi giwegi

  • Ne ok gitamore luwo kaka Jehova ne chikogi

Gin gik mage ma Jehova osemiyowa mondo okonywa dhi nyime dware?