Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE |EKLESIASTES 1-6

Bed Mamor gi Tich Mitiyo

Bed Mamor gi Tich Mitiyo

Jehova dwaro ni wabed mamor gi tich ma watiyo kendo opuonjowa kaka wanyalo timo kamano. Ng’ato nyalo bedo mamor gi tich motiyo mana ka en gi paro mowinjore kuom tijno.

Inyalo bedo mamor gi tiji ka . . .

3:13; 4:6

  • ibedo gi paro mowinjore

  • iparo kaka tijno konyo jomoko

  • itimo duto minyalo e tiji, to sama isewuok e tich, iketo pachi kuom joodi kod gik motudore gi lamo Jehova