Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | 2 JO-KORINTHO 4-6

“Ok Waol”

“Ok Waol”

4:16-18

Tem ane paro joot ariyo modak e udi moti kendo machiegni mukore. Joot achiel onge geno moro amora. Kata kamano, joot machielo to mor. Nikech ang’o? Nikech gichiegni dar mondo gidhi e ot manyien.

Kata obedo ni “chuech duto siko ka chur kanyachiel, kendo gin e rem kanyachiel nyaka sani,” jotich Jehova to nigi geno ma miyo gibedo mamor. (Rum 8:22) Wang’eyo ni chandruoge ma wayudo sani, kata ma wasenyagorego kuom higni mang’eny, “gin ma kadho piyo kendo gitindo” kopim gi ngima ma nyaka chieng’ ma wabiro yudo e piny manyien. Keto pachwa kuom gueth ma Pinyruoth biro kelo, miyo wabedo mamor kendo miyo ok waol.