Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

●○○ LIMBE MOKWONGO

Penjo: Ere kaka wanyalo ng’eyo gik ma biro timore e kinde mabiro?

Ndiko: Isa 46:10

Penjo mar limbe maluwo: Ang’o ma Nyasaye singo ni obiro timo ne dhano kod piny?

○●○ DOK LIMBE

Penjo: Ang’o ma Nyasaye singo ni obiro timo ne dhano kod piny?

Ndiko: Za 37:29

Penjo mar limbe maluwo: Ang’o ma wanyalo timo mondo wabed gadier ni singo manie Muma biro chopo kare?

○○● DOK LIMBE MAR ARIYO

Penjo: Ang’o ma wanyalo timo mondo wabed gadier ni singo manie Muma biro chopo kare?

Ndiko: Za 37:34

Penjo mar limbe maluwo: Nyasaye dwaro ni wadag e ngima machalo nade?