Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | MARIKO 9-10

Fweny ma Jiwo Yiewa

Fweny ma Jiwo Yiewa

9:1-7

E kinde ma kit Yesu nolokore, tem ane paro kaka nowinjo ka ne Wuon-gi manie polo nowacho ni omor kode. Onge kiawa ni wechego nojiwo Yesu ka luwore gi tembe ma nochiegni yudo. Bende, fwenyno nojiwo Petro, Jakobo kod Johana. Fwenyno nomiyo gibedo gadier ni Yesu e Mesia, kendo ne gitimo maber winje. Higni 32 bang’e, Petro pod ne nyalo paro fwenyno kod kaka mano nomiyo obedo gadier chuth kuom “wach mokor”.​—2Pe 1:16-19.

Kata obedo ni wan ok ne waneno fwenyno, waneno kaka ochopo kare. Yesu locho kaka Ruoth ma nigi teko. Machiegni, obiro ‘tieko lochone,’ kendo kelo piny manyien ma onge mibadhi.​—Fwe 6:2.

Neno kaka weche mokor e Muma chopo kare osejiwo yieni e yo mane?