Joot ma somo ka gitiyo gi tablet

NGIMAWA KOD TIJWA KAKA JOKRISTO–CHENRO MAR CHOKRUOK Mei 2016

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Paro mwanyalo chiwogo Ohinga mar Jarito kod bug Muma Puonjo. Ti gi wechego e ndiko weche michano tiyogo e lendo.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Lemo e Lo Jomamoko Moro Jehova

Jehova ne dwaro ni Ayub olem e lo osiepene moko adek kata obedo ni ne ok gihoye. Ere kaka ne oguedho Ayub nikech yie kod sinani mare? (Ayub 38-42)

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Be Itiyo gi JW Library?

Ere kaka inyalo yudo JW Library? Inyalo tiyo kode nade sama in e chokruok kata e tij lendo?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Miyo Yesu Luor Konyowa Bedo gi Kuwe gi Jehova

Ere kaka ogendni osekwedo loch mar Yesu? Ang’o momiyo onego wami Yesu luor? (Zaburi Sula 2)

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Ng’ano ma Nodag ka Wendo e Tabanakel mar Jehova?

Zaburi sula mar 15 lero gik ma ng’ato nyaka tim eka obed osiep Nyasaye.

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Yore ma Wanyalo Tiyogo gi JW Library

Kaka wanyalo tiyo gi JW Library e puonjruokwa wawegi, e chokruogewa, kod e tij lendo.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Weche ma Ne Okor Chiwo Ler e Wi Mesia

Ne kaka Yesu ne ochopo weche ma ne okor e Zaburi 22.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Gen Jehova Mondo Omiyi Chir

Ang’o ma nyalo konyowa mondo wabed jochir kaka Daudi? (Zaburi 27)