Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Bed Kaka Josef—Ring Timbe mag Terruok

Bed Kaka Josef—Ring Timbe mag Terruok

Josef ketonwa ranyisi maber sama waromo gi tem mar donjo e terruok. Sa asaya ma chi ruodhe ne temo sere, notamorega. (Cha 39:7-10) Nodwoko kama: “Ere kaka datim richo maduong’ kamano kendo ketho e nyim Nyasaye?” Dwoko ma nochiwono nyiso ni nosega paro motelo ni Jehova ok dwar ni ng’ato onind gi ng’at ma ok jaode. Mano nokonye ka ne oyudo tem mar donjo e terruok. Noringo ka ne pok chi ruodhe otimo gima ne nyalo miyo kik omakre gi puonj mag Jehova.​—Cha 39:12; 1Ko 6:18.

NEURU VIDIO MA WIYE WACHO NI, RING TIMBE MAG TERRUOK, KAE TO UDWOK PENJO MA LUWOGI:

  • En wach mane ma Jin noromogo?

  • En penjo mane ma Jin nopenjore ka ne Mee-Kyong okwaye mondo okonye timo kwano?

  • Kwayo mar Mee-Kyong nomiyo Jin ochako winjo nade?

  • Ere kaka Jin noyudo kony?

  • En ang’o ma Jin notimo mondo oring timbe terruok?

  • Gin puonj mage ma iyudo e vidiono?