Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Warwak Welo Mobiro e Rapar

Warwak Welo Mobiro e Rapar

Wageno bedo gi welo mokalo milion 12 e Rapar ma notim tarik 23 dwe mar Mach higani. To mano kaka kindeno biro chiwo thuolo maber mar chiwo neno sama jagol-twak wuoyo e wi mich mar rawar kod gueth ma dhano biro yudo e kinde ma biro! (Isa 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Joh 3:16) Jagol-twak biro yudo thuolo mar chiwo neno e romo makendeni, kata kamano, waduto wanyalo chiwo neno kuom rwako welo ma ne wagwelo. (Rum 15:7) Paro ma luwogi nyalo konyowa ahinya.

  • Kar bet abeta piny kirito mondo program ochakre, inyalo tiyo gi thuolono mondo irwak welo kod joma osedok chien e tij lendo ka in gi ilo

  • Kata obedo ni ibiro temo manyo kabe nitie ng’at mobiro ma ne igwelo, tem bende mondo ing’i kapo ni nitie joma obiro nikech nogwelgi e kinde kampen. Gwel welo mobiro mondo obed machiegni kodi. Inyalo somo kodgi Mumbi kendo wer kodgi kitiyo gi bugi mar wer

  • Bang’ twak, ikri ne dwoko penjo moro amora ma welo mobiro nyalo penji. Kapo ni thuolo tin nikech kanyakla machielo dwaro tiyo gi od romono, inyalo timo chenro mar limo ng’atno bang’ ndalo matin. Kapo ni ionge gi nambane mar simo, inyalo nyise kama: “Ineno nade program ma kawuono? Donge inyalo miya nambani mar simo mondo watudre kendo?”