Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 TIEGRI NE TIJ LENDO

Kaka Wanyalo Medo Lony e Tij Lendo—Loso Weche Mwachano Tiyogo Sama Wachiwo Gasede

Kaka Wanyalo Medo Lony e Tij Lendo—Loso Weche Mwachano Tiyogo Sama Wachiwo Gasede
CHAN

GIMOMIYO MANO DWARORE: Kata obedo ni chenro mar chokruok niga gi weche mwanyalo chako wuoyogo gi ji e tij lendo, wechego gin mana paro monego otawa. Onego iti gi wecheni iwuon. Inyalo yiero tiyo gi yo machielo kata wich machielo ma nyalo moro ji e alworau. Kuom mano, bang’ somo gaset moro, non weche minyalo chako wuoyogo gi ji kitiyo gi gasedno, kendo ing’i vidio ma nyiso kaka wanyalo chiwo gasedno. Paro ma luwogi nyalo konyi loso weche minyalo tiyogo e lendo.

KAKA WANYALO TIMO MANO

Penjri niya, ‘Be abiro tiyo gi weche mwanyalo chako wuoyogo gi ji?’

KA EN KAMANO

  • Ik weche minyalo chakogo mbaka. Bang’ moso wuon ot, nyise machuok gimomiyo ilime. (Kuom ranyisi: “Alimi kawuono mondo . . . ”)

  • Tem paro penjo mibiro tiyogo, ndiko mibiro somo, kod gaset mibiro chiwo. (Kuom ranyisi: Ka idwaro somone wach moro e ndiko, inyalo wachone kama: “Dwoko mar penjono yudore e . . . ”)

KA OK KAMANO

  • Yier sula moro e gasedno ma mori kendo ma biro moro ji e alworau

  • Tem paro penjo mibiro penjo wuon ot ma biro miyo ochiw pache. Kata kamano, penjono ok onego obed ma biro kuodo wi wuon ot. (Kuom ranyisi: Inyalo tiyo gi penjo ma yudore e ite mar 2 e gasedewa.)

  • Yier ndiko mibiro somo. (Kapo ni ichiwo Amkeni!, ok ochuno ni isom ndiko nikech ilosoga gasedni ne joma ok olony ahinya gi weche Muma, kendo ma samoro ok ogeno weche mag din.)

  • Los sentens achiel kata ariyo mibiro tiyogo kilero ne wuon ot ber mobiro yudo kosomo sulano

E YOREGO DUTO

  • Ik penjo mubiro nono kode e limbe ma luwo

  • Ndik weche machuok ma biro konyi paro gigo michano wacho kidok lime