Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | AYUB 11-15

Ayub ne ni Gadier ni Ibiro Chier Jomotho

Ayub ne ni Gadier ni Ibiro Chier Jomotho

14:7-9, 13-15

Ayub ne ni gadier ni Nyasaye nigi teko mar chiere

  • Ayub notiyo gi ranyisi mar yath kotemo lero kaka ne en gi yie chuth ni Nyasaye ne dhi chiere. Nyalo bedo ni ne owuoyo e wi yadh zeituni

  • Tiend yadh zeituni yarorega e bwo lowo, kendo mano konyoga mondo kik yadhno otwo chuth kotong’e. Tekni pod tiendene nitie, kata kotong’e obiro twi kendo

  • Ka koth ochako chue bang’ kinde malach mar oro, yadh zeituni ma nosetwo nyalo chako dongo kendo mi ogol ‘bedene kaka yien duto timoga’