Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | LUKA 1

Bed gi Bolruok Kaka Maria

Bed gi Bolruok Kaka Maria

Nikech Maria nobolore, Jehova nomiye migawo makende ahinya ma onge ng’ato ang’ata machielo mosegatimo, kendo onge ng’ama biro time kendo.

1:38, 46-55

Ere kaka weche Maria nonyiso ni . . .

  • nobolore?

  • ne en gi yie motegno?

  • nong’eyo Ndiko?

  • ne ogoyo ne Jehova erokamano?