Owadwa moro ma rawera yudo tiegruok e kanyakla

NGIMAWA KOD TIJWA KAKA JOKRISTO–CHENRO MAR CHOKRUOK Julai 2019

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche mwanyalo chako wuoyogo gi ji e wi gimomiyo wachandore kod kaka ibiro tiek chandruok.

Lonyuru Kit Dhano Machon, Kendo Urwak Kit Dhano Manyien

Kata mana bang’ batiso, pod nyaka wadhi nyime timo kinda mondo walony kit dhano machon kendo warwak kit dhano manyien.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

“Dhiuru Nyime Kujiworu e Kindu Kendo Gerreuru Ng’ato gi Ng’ato”

Jokristo duto nigi nyalo mar jiwo jomoko. E yo mane?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Fwenyruok mar Jaketh-Chik

Osefweny “jaketh-chik” miwuoyoe e 2 Jo-Thesalonika 2.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Dwaruru Tich Maber

Owete duto moriwo nyaka rowere onego odwar tich maber. E yo mane?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Ang’o ma Inyalo Puonjori Kuomgi?

Kapo ni in jakony-tich kata jaduong’-kanyakla manyien, ere kaka inyalo nyiso luor kendo ipuonjri kuom owete ma nigi lony mosetiyo e migepego?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Chiwruok Chuth ne Nyasaye Kopim gi Manyo Mwandu

Ang’o momiyo wabiro bedo mamor ka wachiwore tiyo ne Nyasaye kar manyo mwandu?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Chiwruok Chuth ne Nyasaye Kopim gi Tiego Del

Gin puonj mage mag Muma ma nyalo konyo Jakristo bedo gi paro makare e wi tuke?