Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Be Inyalo Teme Kuom Higa Achiel?

Be Inyalo Teme Kuom Higa Achiel?

Temo ang’o? Bedo painia mapile! Timo kamano biro miyo iyudo gueth mogundho!—Nge 10:22.

KA IBEDO PAINIA . . .

  • ibiro bedo molony e tij lendo kendo ibiro medo hero tij lendo moloyo

  • ibiro medo bedo machiegni gi Jehova. Kaka imedo wuoyo gi jomamoko e wi Jehova, e kaka ibiro medo paro kido mabeyo ma en-go

  • ibiro medo neno ber mar keto Pinyruoth mokwongo e ngimani kendo ibiro bedo mamor nikech ichiwori mar konyo jomamoko.—Mat 6:33; Tic 20:35

  • ibiro yudo thuolo mar bedo e chokruok ma jarit-alwora timoga gi jopainia e kinde ma olimo kanyaklau, dhi e romo mar jopainia e kinde chokruok mar alwora, kendo yudo thuolo mar dhi e Skul mar Jopainia

  • ibiro yudo thuolo mang’eny mag chako kendo tayo jopuonjre mag Muma

  • ibiro yudo thuolo mar lendo gi jomamoko ka ijiwori kodgi.—Rum 1:11, 12