Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | CHAKRUOK 1-2

Jehova Chueyo Ngima e Piny

Jehova Chueyo Ngima e Piny

1:3, 4, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 27

Ndik gik ma Jehova notimo e odiechieng’ ka odiechieng’ mar chuech.

  • Odiechieng’ Mokwongo

  • Odiechieng’ mar 2

  • Odiechieng’ mar 3

  • Odiechieng’ mar 4

  • Odiechieng’ mar 5

  • Odiechieng’ mar 6