Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | CHAKRUOK 6-8

“Notimo Mana Kamano”

“Notimo Mana Kamano”

6:9, 13-16, 22

Par ane kinda mathoth ma ne dwarore mondo Noa kod joode oger yie ka gitiyo gi gige gedo kod yore mag gedo ma ok nyasani.

  • Yieno ne rang’ongo. Borne ne en mita 133, lachne ne en mita 22, to borne ka dhi malo ne en mita 13

  • Ne onego gitong’ yien, gipagi, kendo gitergi kama ne idhi tiye kodgi

  • Ne onego gimwon i yieno kod okone gi lam

  • Ne onego gikan chiemo ei yieno ma ne gidhi chamo gi le kuom higa achiel

  • Nenore ni gero yieno nokawo higni 40 nyaka 50

Ere kaka ranyisi mar Noa nyalo jiwowa sama wayudo ka teknwa timo gima Jehova dwaro ni watim?