Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | MATHAYO 10-11

Yesu Nomiyo Ji Yueyo

Yesu Nomiyo Ji Yueyo

11:28-30

“Jok mara yom”

Kaka fundi bao, Yesu nong’eyo kaka nonyalo loso jok, samoro nyalo bedo ni notueye gi lewni kata pien mondo obed mayom. Sama ibatisowa, mano nyiso ni wayie rwako jok mar Yesu kendo bedo jolupne, wayie tiyo tije kod migepe mapek, kata kamano, timo mago miyowa yueyo kod gueth mogundho.

Gin gueth mage ma iseyudo nyaka ne ikaw jok mar Yesu?