Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | MATHAYO 8-9

Yesu Nohero Ji

Yesu Nohero Ji

Mathayo sula mar 8 gi 9 wuoyo e wi tij lendo ma Yesu notimo e alwora mar Galili. Ka ne Yesu chang’o ji, nonyiso ni en gi teko, to moloyo duto nonyiso hera kod ng’wono ne jomamoko.

 1. Yesu nochango jadhoho.​—Mat 8:1-3

 2. Yesu nochango jatij jatend-askeche.​—Mat 8:5-13

  Yesu nochang’o min chi Petro.​—Mat 8:14, 15

  Nogolo jochiende kendo nochango joma ne chandore.​—Mat 8:16, 17

 3. Yesu nogolo jochiende mager, mochikogi ni gidonj ei anguche.​—Mat 8:28-32

 4. Yesu nochango ng’at ma nigi tuo mar abach.​—Mat 9:1-8

  Nochango dhako ma ne omulo nangane, kendo nochiero nyar Jairo.​—Mat 9:18-26

  Nochango muofni gi ng’at moro ma momo.​—Mat 9:27-34

 5. Yesu nowuotho e taonde gi gwenge duto, kochango tuoche duto kod midekre duto.​—Mat 9:35, 36

Ere kaka anyalo nyiso hera kod ng’wono ne jomamoko?