Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

●○○ LIMBE MOKWONGO

Penjo: Be Muma pod konyo e kindegi?

Ndiko: 2Ti 3:16

Penjo mar limbe maluwo: Be puonj mag Muma winjore gi weche sayans?

○●○ DOK LIMBE

Penjo: Be puonj mag Muma winjore gi weche sayans?

Ndiko: Ayub 26:7

Penjo mar limbe maluwo: Be puonj mag Muma tiyo e kindegi?

○○● DOK LIMBE MAR ARIYO

Penjo: Be puonj mag Muma tiyo e kindegi?

Ndiko: Nge 14:30

Penjo mar limbe maluwo: Be gik ma Muma nokoro osechopo kare?