Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Februar 25–Mach 3

JO-RUMI 9-11

Februar 25–Mach 3
 • Wer 25 kod Lamo

 • Weche Michakogo (Dak. 3 kata matin ne mano)

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

 • Ranyisi mar Yadh Zeituni”: (Dak. 10)

  • Rum 11:16​—Yadh zeituni mopidh ochung’ ne chopo dwaro mar Nyasaye kuom wach singruok mar Ibrahim (w11 5/15 23 ¶13)

  • Rum 11:17, 20, 21​—Jokristo mowal ma gin kaka bede mochom e yadh zeituni mar ranyisi nyaka dhi nyime bedo gi yie (w11 5/15 24 ¶15)

  • Rum 11:25, 26​—Kwan duto mar Jo-Israel mar roho “ibiro res” (w11 5/15 25 ¶19)

 • Nono Puonj Manie Wach Nyasaye: (Dak. 8)

  • Rum 9:21-23​—Ang’o momiyo ok onego watamre sama Jachuech Maduong’ ma en Jehova chueyowa? (w13 6/15 25 ¶5)

  • Rum 10:2​—Ang’o momiyo ng’eyo makare chuth e ma nyaka tawa sama watiyo ne Jehova? (it-1-E 1260 ¶2)

  • Somo mar Muma ma jumani opuonji wach mane e wi Jehova?

  • Gin puonj mage mamoko ma iyudo e somo mar Muma ma jumani?

 • Somo mar Muma: (Dak. 4 kata matin ne mano) Rum 10:1-15 (th somo 10)

TIEGRI NE TIJ LENDO

NGIMAWA KAKA JOKRISTO