Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Sik Kirito gi Siso Kendo gi Sinani

Sik Kirito gi Siso Kendo gi Sinani

Isebedo kirito kuom kinde ma romo nade mondo Pinyruodh Nyasaye obi? Be isebedo kinano kata obedo ni iyudo chandruoge? (Rum 8:25) Jokristo moko ikwedo, moko isando, moko itueyo e jela, kendo moko ibwogo gi nek. Ng’enygi bende nyagore gi midekre kata chandruoge mabiro nikech bedo moti.

Ang’o mabiro konyowa rito gi siso kata bed ni wayudo tembe? Nyaka wadhi nyime tego yiewa kuom somo Muma pile kendo paro matut kuom gik ma wasomo. Nyaka wachom wang’wa kuom geno ma wan-go. (2Ko 4:16-18; Hib 12:2) Nyaka walem ka wakwayo Jehova mondo okonywa gi rohone maler. (Luk 11:10, 13; Hib 5:7) Wuonwa ma jahera biro konyowa ‘nano chuth ka wahore, kendo ka wan-gi mor.’​—Kol 1:11.

NEURU VIDIO MAR, NYAKA ‘WARING GI SINANI’​—BED GADIER NI IBIRO YUDO MICH, KAE TO UDWOK PENJO MALUWOGI:

  • Gin gik mage ma nyalo yudowa “apoya”? (Ekl 9:11)

  • Lamo konyowa nade sama wayudo chandruoge?

  • Kapo ni ok wanyal tiyo ne Jehova kaka ne watimo chon, ang’o momiyo onego waket pachwa kuom gik ma wanyalo timo gie sani?

  • Gen yudo mich

    Ang’o ma konyi mondo ibed gadier ni ibiro yudo mich?