Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Kaka Wanyalo Medo Lony e Tij Lendo—Tiyo gi Penjo e Yo Molony

Kaka Wanyalo Medo Lony e Tij Lendo—Tiyo gi Penjo e Yo Molony

GIMOMIYO MANO DWARORE: Ka “rieko manie chuny dhano chal gi pi mokuny matut,” kare penjo chalo gi ndo ma wa twomogo pigno. (Nge 20:5) Penjo miyo jowinjo thuolo mar chiwo pachgi. Ka japuonj otiyo gi penjo moyier maber, dwoko ma japuonjre biro chiwo nyalo konyo e ng’eyo gima nie pache. Yesu notiyo gi penjo e yo molony. Ere kaka wanyalo luwo ranyisine?

KAKA WANYALO TIMO MANO:

  • Penj penjo ma konyi fwenyo gima nie chuny jawinjo. Yesu notiyo gi penjo mopogore opogore mondo okonye ng’eyo gik ma ne nie chuny jopuonjrene. (Mat 16:13-16; be 238 ¶3-5) Gin penjo kaka mage ma nyalo konyi ng’eyo gima nie chuny ng’ato?

  • Penj penjo ma konyo jawinjo yudo dwoko. Mondo orie paro mobam ma Petro ne nigo, Yesu nopenje penjo ma nokonye yudo dwoko makare. (Mat 17:24-26) Gin penjo kaka mage ma nyalo konyo jawinjo obed gi paro makare?

  • Pwo jawinjoni. Bang’ ka jandiko moro “nodwoko e yo mariek,” Yesu nopwoye. (Mar 12:34) Ere kaka inyalo pwoyo ng’at mochiwo dwoko e wi penjo moro?

NEURU VIDIO MA WIYE WACHO NI TI TICH MA YESU NOTIYO—​PUONJI, KARE MOKWONGO, KAE TO UDWOK PENJO MALUWOGI:

  • Ang’o momiyo ma ok en ranyisi maber mar puonjo, kata obedo ni oti gi weche madier?

  • Ang’o momiyo ok onego waler alera weche kae to waweyo gi kanyo?

NEURU KARE MAR ARIYO MAR VIDIONO, KAE TO UDWOK PENJO MALUWOGI:

  • Ere kaka owadwano notiyo gi penjo e yo maber?

  • Gin ranyisi mage mag puonjo mamoko moketonwa?

Ere kaka yo ma wapuonjogo mulo jomamoko? (Luk 24:32)