Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Ti Maber gi Bugewa Malero Muma

Ti Maber gi Bugewa Malero Muma

Yesu nowacho kama: “Nuyudo nono, omiyo chiwuru nono.” (Mat 10:8) Waluwo puonjni kuom miyo ji Muma kaachiel gi bugewa malero Muma nono. (2Ko 2:17) Kata kamano, bugewagi oting’o adiera mabeyo manie Wach Nyasaye. Watiyo gi teko kaachiel gi pesa mang’eny e goyo kendo oro bugewagi e kanyakla mopogore opogore e piny mangima. Omiyo, onego wakaw mana buge ma wadwaro tiyogo kende.

Ti gi rieko sama ichiwo bugewa, kata mana sama ilendo kuonde ma ji ng’enyie. (Mat 7:6) Kar chiwo achiwa bugewa ne ng’ato ang’ata makalo, tem wuoyo kodgi mondo ing’e ka be girwako wach. Be inyalo duoko ni ee e achiel kuom penjo manie sanduk mantie kaeni? Kapo ni ok inyal fwenyo ni ng’atno orwako wach gadier, nyalo bedo maber ka imiye trakt. Kata kamano, ka okwayo gasedewa kata buk moro machielo to wanyalo mana miye.—Nge 3:27, 28.